НЕМЕЛДЕ ТУДУГЛАР ДООСТУП ТУРАР 

0
15

Эрткен чылдан тура “Демография” национал төлевилел-биле республикада уруглар садтарынга немелде тудуглар туттунуп эгелээнин билир бис. Тес-Хемниң төвү Самагалдай суурда шак-ла ындыг ийи тудуг доостурунуң кырында келген.

“Дамырак” биле “Челээш” уруглар садтарының тудуун хуу сайгарлыкчы Аян Сырат хүлээнип алган. Бо хүнде тудугларның иштики ажылдарын доозуп, эт-херекселдерин эптеп салып эгелээн. Улуг бригадир Роман Оюннуң дыңнатканы-биле ясли бөлүктер тудуу эрткен чылдың ноябрь айда эгелээн, ажыглалга бо чылдың апрель төнчүзүнде кирер. Бир тудугда-ла 10-12 тудугжу ажылдап турар.

Бо хүнде “Дамырак” уруглар садында 75, а “Челээште” 115 уруг барып турар. Ясли бөлүктерниң чаа оран-савазы ажыттынарга-ла, 1 хардан 3 харга чедир 60 уругну хүлээп алыр. Чаа чыл бүдүүзүнде электроннуң ээлчегде кирген 60 өг-бүлеге кожууннуң өөредилге 
эргелели яслиге турарының ордерлерин байырлыг байдалга тывыскан. Ясли бөлүктеринге 16 ажылчын олут немешкени ажыл чок аныяктарга база улуг деткимче-дир.

Чаа ясли бөлүктериниң дериг-херексели – орун-дөжектен эгелээш чымчак мебель, телевизорлар шупту белен. Ол ышкаш тудугларга деткимче көргүзери-биле эррттирген “Буянны сөңне” деп ачы-буян концерттинден кирген 100 муң акша-биле ясли бөлүктеринге көжегелер, аяк-шынак дээш өске-даа херек чүүлдерни садып алган. Ук кожуунда “Демография” төлевилели 100 хуу күүсеттинген дээрзин кожууннуң өөредилге эргелелиниң даргазы Людмила Леонидовна Хомушку дыңнатты.

Кыштың соогу-даа дивейн хүлээнген ажылын үезинде доозар дээш шудургу ажылдап турар тудугжуларның чымыштыг ажыл-ижи үезинде доостур дээрзинге бүзүрел улуг.

 

Реклама

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста напишите Ваш комментарий
Пожалуйста введите Ваше имя