Үлегер-майыктың библиотекалары

  0
  2

  “2021-2025 чылдарда культураның болгаш уран чүүлдүң сайзыралы” күрүне программазының “Социал-чогаадыкчы чагыг” программаның иштинге хөй-ниитиге чедингир библиотекаларны чаартырының талазы-биле республика конкурузунга Каа-Хем кожууннуң төп библиотеказы биле Өвүр кожуунда уругларның төп библиотеказы тиилекчи болганнар.

  Библиотекаларны республика акша-хөреңгилериниң күсели-биле чаартыр. Аңаа шупту 8 ном саңы киришкен. Номчукчуларга медээ-дыңнадыглар ачы-дузазын чедирери-биле база чоннуң профессионал, культурлуг хереглелдерин хандырар сорулга-биле конкурсту эрттирген.
  Амгы үеде библиотекалар медээчи болгаш культура-чырыдыышкын хүлээлгелерин күүседип турар. Мындыг байдалдарда библиотека ажылының чаартылга хевирлерин болгаш арга-хоргаларын нептередири кончуг чугула.

  Республика конкурузунуң үндезилекчизи – регионнуң Культура яамызы, организакчызы – А. С. Пушкин аттыг национал библиотека болган. Тиилекчи болган библиотекаларга оран-саваның септелгезин чорудар. Кырында шывыгны, оран-саваның арты-мурнун, чырык болгаш чылыдылга системаларын септээринден аңгыда, соңгаларны, шалаларны солуур. Оон аңгыда өрт айыылынга удур дериглерни, видеохайгаарал системаларын, харык-шинээ кызыгаарлыг кижилерниң саат чок аргыжарынга байдалдарны (пандустар) тургузар.

  Реклама