“Үннүг” номнар

  0
  8

  Республиканың караа көрбес болгаш көөрү багай улуска тускайлаттынган ном саңы биле “Тываның библиотекалар ассоциациязы” коммерциялыг эвес хөй-ниити организация “Номчуурунга дуза болгаш Flash технология» деп социал төлевилелди ажылдап кылган. Бо социал төлевилел 2021 чылда Тываның Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының саң-хөө деткимчезин алган.

  “Номчуурунга дуза болгаш Flash технология» төлевилелдиң кол сорулгазы – чечен чогаалдың, уран чүүлдүң, эртемниң, төөгүнүң дээш өске-даа адырларның медээлерин караа көрбес болгаш багай көөр кижилерге чедирери.

  Караа көрбес болгаш көөрү багай улустуң республика организациязының библиотеказынга тускай Тифлотөптү тургускан. Екатеринбург хоорайдан «ТФП СОЛО-4» деп сес тифлофлешплеерни, ол ышкаш «үннүг номнарны» бижидип алырынга ажыглаар чурагайлыг тускай сес тифлофлешкарталарны библиотека садып алган.

  Ол төпке чыгдынган тифлофлешплеерлерниң аразындан номчукчуларның сонуургааны тифлофлешплеерлерни оларга түр үеде бээр. Бир эвес кайы бир плеерге номчукчуларның сонуургалы улуг болза, ону ээлчег ёзугаар бээр.

  Тифлофлешплеерни алган номчукчу LКF форматта “үннүг номну” ийи ай иштинде дыңнап номчуп болур. Ол хуусаа эртерге бибилиотекага эгидип бээрге, “үннүг номну” дараазында номчукчуга дамчыдар.
  Тыва дылда “үннүг номнарны” караа көрбес болгаш көөрү багай улус дыка сонуургап турарлар.

  “Номчуурунга дуза болгаш Flash технология» деп социал төлевилелди боттандырып чорудуп турар команда бо чугула социал төлевилел узун хуусаалыг болур, республиканының эрге-чагыргазының болгаш коммерциялыг эвес хөй-ниити организацияларның талазындан деткимчени моон соңгаар-даа алыр боор деп идегеп турар.

  Реклама