Үш чүс манчыны дамчыткан

  0
  3

  «Тываның буянныг чүректери» аныяктар шимчээшкининиң Тес-Хем кожуунда идепкейжилери амыдыралдың берге байдалынга таварышкан өг-бүлелерге 300 манчыны тудуп берген.

  Ай чурагай календарының Чаа чылы – Шагаа бүдүзүнде “Ачы-буянның манчызы” деп акцияны Тываның националдар херектериниң талазы-биле агентилели чарлаан. Республикада эвээш орулгалыг өг-бүлелерге манчы тудуп, дамчыдар күзелдиг улусту кыйгырып турар.

  Аныяктар шимчээшкининиң Тес-Хемде идепкейлиг кежигүннери кожуунунга “Ачы-буянның манчызы” деп акцияны организастаан. Аңаа Тес-Хемниң социал дуза чедирер төвүнүң ажылдакчылары болгаш 9 харлыг Күдер, аныяктар идепкейлиг киришкен.

  – Сибирьге манчы дээрге чүгле чем эвес, а эп-найыралдыг өг-бүлениң демдээ-дир. Манчыны хөй кижи чыглып алгаш, тудуп кылыр чаңчыл шагда-ла турган. Тес-Хем кожуунга бо буянныг акцияга киришкен улуска, кожууннуң аныяктар херектериниң специализи Джамилия Балданай ону эки организастаарынга дузалааны дээш, өөрүп четтиргенивисти илередип тур бис. Дараазында чылын мындыг ачы-буянныг болгаш хөглүг акцияга оон-даа хөй кижи киржип чедип келир деп бодаар мен – деп, аныяктар шимчээшкининиң даргазы Артыш Моңгуш чугаалаан.

  Акцияның ак сеткилдиг дузааргак киржикчилериниң тудуп кылган 300 манчызын амыдыралдың берге байдалынга таварышкан өг-бүлелерге дамчыдып берген.

   

   

  Реклама