Үжен хуу чиигедирин чедип алган

  0
  12

  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Москваже ажыл-херек аайы-биле сургакчылаашкын үезинде Россия Федерациязының Чазааның даргазының оралакчызы Александр Новак-биле ужурашкан. Электри энергиязының өртээн Тываның чурттакчыларынга чоокку үеде 30 хуу чиигедир талазы-биле хемчеглерни ап чорударының дугайында дугуржулга чедип алдынганын Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол дыңнаткан.

  «Ол шиитпир хамыктың мурнунда Тывага эргежок чугула дээрзин чурттуң удуртукчулары бадыткап турар. Республиканың экономиказын карылгалыг эвес байдалче үндүреринге ол үндезинниг айтырыг-дыр” – деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан.

  Республикаже дамчыдып турар электри энергиязының өртээн тус черниң чурттакчы чонунга чиигедириниң айтырыы Тываның Баштыңының ажыл-чорудулгазының сорулгаларының бирээзи бооп келген. Чүге дээрге электри энергиязының өртээниң хемчээлинден республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдези база дыка хамаарылгалыг. Россия Федерациязының дээди удуртулгазының мурнунга база Тывага электри энергиязының өртээн чиигедирин Шолбан Кара-оол дидими-биле мурнуку-даа үеде тургузуп турган.

  Реклама