Өөредиглиг эко-кичээл

  0
  3

  Тес-Хемниң Чыргаланды ортумак школазының үшкү классчыларының удуртукчу башкызы Лина Балдан өөреникчилериниң эртем-билигге сонуургалын күштелдирер сорулга-биле бир-ле солун, чогаадыкчы аргалар-биле кичээлдерин чорудуп турар. Дүүн Лина Каадыровна өөреникчилеринге чер-чурттунуң агаар-бойдузунга хумагалыг, ынак болурун, ол ышкаш малчыннарның ажыл-ижин, амыдыралын сонуургадыр угланыышкынныг эко-кичээлди эрттирген.

  Башкы өөреникчилери-биле “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” губернатор төлевилелиниң киржикчизи Омак Ак-оолдуң Кезек-Терек деп черде чазаанга барганнар.

  Чеже-даа көдээ черде амыдырап турар болза, уругларның чамдыызы бир дугаар өг көрүп турар болган. Уруглар улуг сонуургал-биле тыва өгнү, ооң эт-херекселин, малчын кижиниң амыдыралын, ажыл-ижин, езу-чаңчылдарын караа-биле көрүп танышканнар.

  Уруглар мал кажаазында чаа төрүттүнген анай, хураганнарны суйбап, чаптап, чурукка тырттырып-даа алганнар. Оларның эң-не сонуургаан малы – сарлыктар болган. Чамдык дидим оолдар аът-даа мунганнар.

  Өгнүң кыс ээзи изиг сүттүг шайы, боова-боорзаа-биле аалчыларын хүндүлеп чемгерген.

  Улаштыр Чыргаландыдан ырак эвесте Улуг-Сайгын даанга четкеннер. Уруглар ол черниң бир онзагай аңы – эликтерге таваржыр аас-кежиктиг болганнар.

  “Мындыг өөредиглиг эко-кичээл уругларның сагыш-сеткилинге уттундурбас сактыышкын болуп артар. Кол-ла чүүл – өөреникчилеримниң карактарында аас-кежик, өөрүшкү чайынналып турган” – деп, башкызы Лина Каадыровна чугаалаан.

  Реклама