Өөредилге-дуржулга шөлүн белеткеп эгелей берген

  0
  7
  Өөредилге-дуржулга шөлүн белеткеп эгелей берген

  Тываның күрүне университединиң көдээ ажыл-агый факультединде чаа тарылга сезонунга өөредилге-дуржулга шөлүн белеткеп эгелей берген. Лабораторлуг- практиктиг өөредилгениң үезинде келир үениң агрономнары өзүмнерни олуртур хөрзүннү белеткеп, картофель, баклажан, томат аймаан тарыырынга белеткенип турар.

  Үшкү курстуң студентилери “Чимис, ногаа ажыл-агыйы” эртемни өөренип эртип турарлар, ынчангаш өзүмнерни шын олуртканындан бедик дүжүттүг болуп болур дээрзин олар хөлчок эки билирлер. Олар ногаа культураларының өзүмнерин өстүрер технологияның практиктиг кезээн эрткеннер.

  Ол ышкаш студентилер өзүмнерни алгыг савага олуртурунуң чорудулгазынга киришкеннер. Оларның ажылын башкылар хайгаарап турар. Ооң соонда олар чаш үнүштү факультеттиң өөредилге-дуржулга шөлүнге олуртур.

  ТывКУ-нуң көдээ ажыл-агый факультединиң өөредилге-дуржулга шөлүнүң ниити хемчээли 2 га ажыг, ооң 0,5 гектарын студентилерниң эртем-шинчилел ажылдарынга тускайлаан, 0,5 гектарны чимис сады эжелеп турар, девискээрниң 1 хире гектары бүдүрүлге шөлү, аңаа картофель, капуста болгаш ногаа культураларын олуртур.

  «Агрономия» адырының үшкү курузунуң студентилери үрезин ажыл-агыйының база үнүштер камгалалының адырынга күрүне ачы-дузазын чедирип турар «Роскөдээажыл-агыйтөвү» албан чериниң салбырынга аалдап чорааннар. Олар чылыткыны ажыглалга канчаар белеткеп турарын, өзүмнерни канчаар олуртуп турарын хайгаарааннар.

   

  Реклама