Өөрзүрек харылзааны чылдар өттүр кадагалап арттырар

  0
  3

  Каа-Хем кожууннуң Сарыг-Септиң 1 дугаар школазынга Тожудан аалчыларны ыры-шоор-биле уткуп, быжырган аъш-чем-биле хүндүлеп турда, школаларның директорлары байырлыг байдалга моон ыңайгы кады ажылдажылганың дугайында дугуржулгага ат салганнар.

  Ооң соонда 10-гу классчыларга, ивижилерниң уругларынга, Салчак Тока аттыг Сарыг-Септиң 2 дугаар школазын көргүзүп, ында школа музейинге бичежек бол, ынчалзажок аажок солун эксурсияны эрттирген.

  Аалчылар уткуушкуну Тиилелге парыгынга, Ада-чурттуң Улуг дайынының хоочуннарының тураскаалынга уламчылаан. Маңаа Тожунуң болгаш Сарыг-Септиң тоску классчылары танышканнар. Элээди оолдар найыралды тураскаалга кады чечек салыышкыны-биле быжыглааннар.

  – “Чаңгыс дээрниң адаанда» деп бистиң төлевилеливис чүнүң-даа мурнунда республиканың аңгы-аңгы школаларындан өөреникчилерниң, ооң иштинде башкыларның база, таныжылгазын болгаш найыралын болдурарынче, харылзажып чугаалажырынче угланган. Уруглар чаа черге-даа баргаш, ол таныжылга-холбааны болгаш өөрзүрек харылзааны чылдар өттүр кадагалап арттырарын күзээр бис – деп, Сарыг-Септиң 1 дугаар школазының директору, төлевилелдиң идейлиг хей-аът киирикчизи Марина Радченко көдүрлүүшкүннүг чугаалап турар.

  «Чаңгыс дээрниң адаанда» деп төлевилелдиң мурнады көөр чүүлдериниң бирээзинге – Тываның чаңгыс-даа школазын арттырбайн, оларга чедери болгаш хөй-хөй аңгы-аңгы школаларның уругларын бот-боттарынга таныштырары болур.

  Реклама