Өг-бүле деткимчезиниң түңнелдери

  0
  2
  «Демография» национал төлевилелдиң боттанылгазынче 1686,7 сая рубльди углаан, ол болза бүгү национал төлевилелдерниң ниити хемчээлинден 32,1 хуу болган. Хамчыктың үезинде кызыгаарлаашкыннарның байдалдарында өг-бүлелерни деткиири – «Демография» национал төлевилелдиң кол сорулгазы ол.

  2020 чылда бирги уругнуң төрүттүнгени-биле (азырап алганы-биле) 4217 өг-бүлеге төлээшкинни кылган, ол 2019 чылга көөрде 2109 өг-бүле хөй.
  2020 чылдан тура бир-ле дугаар үшкү болгаш дараазында уруглар төрүттүнгенде амыдыраарының деңнелинден чавыс орулгалыг өг-бүлелерге ай санында акша төлевирин төлеп эгелээн. Ук төлевир өзүлдезиниң көргүзүглери куду регионнарга көрдүнген турган.

  Республиканың удуртулгазы Россияның Күш-ажыл болгаш социал политика яамызын өзүлдезиниң көргүзүглери бедик бистиң регионну деткиири эргежок чугула дээрзин бүзүредип шыдапкан. Күрүне деткимчезиниң ук хевирин 2040 хөй ажы-төлдүг өг-бүле ажыглап, өг-бүлелерниң орулгаларын бедидер аргалыг болган.
  ЭКО дамчыштыр иштелип-саатталыышкын чорудулгазының ачызында республикага 38 чаш уруг төрүттүнген, ооң бежи ийистер болган.

  Беш болгаш оон хөй уруг-дарыглыг 156 өг-бүлеге 8,7 сая рубль түңге регионнуң ие капиталын төлээринге деткимчени республика бюджединиң акша-хөреңгилеринден көргүскен. Маңаа регионнуң ие капиталының хемчээли 55620 рубль болган.

  Билдириишкин киирген 36 кижиге ийи болгаш үш ийис уругларның төрүттүнгени дээш 360,0 муң рубль түңнүг чаңгыс аайның төлевирин аңгы төлээн.

  Чыл дургузунда республика бюджединиң акша-хөреңгилериниң күсели-биле «Социал хөмүр», «Социал картофель» болгаш «Инек – чемгерикчи малым» губернатор төлевилелдерин боттандырган, амыдыралдың берге байдалында турар 5462 өг-бүлеге күрүне деткичезин көргүскен.
  Реклама