Өг-бүле эргежок чугула деткимчени алган 

    0
    3

    Каа-Хем суурнуң Сарыг-Сеп суурда чурттап турар Сайлык Салчактың хөй ажы-төлдүг өг-бүлези 2020 чылда “Инек – чемгерикчивис” төлевилелдиң киржикчизи. “Путинчи” төлээшкиннерин алгаш, олар аңаа аажок өөрээн. Чүге дизе шагда-ла чуртталга шөлүн улгаттырып, чаа бажыңныг болур күзелдиг турганнар. 

    Алган акшазынга өг-бүле тудуг материалдарын садып алгаш, боттуң хөреңгизи-биле улгаттырып эгелей бергени бажыңның тудуун чедир тудуп кирипкен. А ол ышкаш ук акша-хөреңги-биле ада-ие уругларынга смартфоннарны садып берген, уруглар ооң дузазы-биле чайгы үеде кожуун, а оон туржук республика-даа деңнелинге эртип турар аңга-аңга онлайн-хемчелерге киржир аргалыг болганнар. Олар школага эртип турган мөөрейлерниң тиилекчилери болгаш шаңналдыг черлериниң эдилекчилери. 

    Хөй ажы-төлдүг өг-бүлениң база уругларның дугайында күрүнениң сагыш салыышкынынга ада-ие аажок өөрүп четтирип турар. Чүге дизе, өг-бүле эргежок чугула деткимчени алган – бажың-балгадының тудуун уламчылаар аргалыг болган. Ол ышкаш бызаалыг инекке база чединген. Уруглар бызаалыг инээн күзелдии-биле ажаап-тежээп, ачазынга мал кажаазы тударынга дузалажып, а чоокку келир үеде сиген белеткелинге база дузалажырлар.