Өг-бүле кежигүннериниң күзелин күүседир дээн

  0
  1
  Өг-бүле кежигүннериниң күзелин күүседир дээн

  Таңды кожууннуң Кызыл-Арыг сумузунда беш ажы-төлдүг Радион биле Долина Шагаачыларның өг-бүлези «Инек – чемгерикчи малым» губернатор төлевилелиниң 2017 чылда киржикчилери. Амгы үеде өдээнде дөрт баш мал бар. Ийи инээ төрүүр.

  Кажаазының иштинде 3 тонна сигенни белеткеп алган. Шөлде база дажыглаар сиген курлавыры четчир. Улуг оглу, уруу студентилер, хеймери чаа-ла бир харлыг. Долина сумунуң ортумак школазында техниктиг ажылдакчы. Радион “УАЗ” маркалыг чүък сөөртүр машиналыг болгаш оттулар ыяжын-даа, сиген-ширбиилин-даа боду белеткеп алыр.

  – Күрүнеден «Инек – чемгерикчи малым» губернатор төлевилелинден аңгыда, “Социал хөмүр-даш”, “Социал картофель” төлевилелдериниң ажыын каш чыл көрүп тур бис. Хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге социал төлевилелдерни боттандырып турары дээш Тываның Чазаанга өөрүп четтиргенивисти илередип тур бис. Саан үезинде бир инектен-не 10 литр чедир сүттү саап ап, тарак, ааржы, чөкпек, ээжегей дээш өске-даа ак чемнерни кылыр бис – деп, Шагаачылар чугаалаар.

  Бажыңының девискээри дыка арыг, ачазы оолдары-биле доктаамал малының соондан аштап турар. Өг-бүлениң ынак чеми – манчы. Шагааның бүдүү айында ону четчир кылдыр белеткеп, доңуруп алыр чаңчылдыг. Өгнүң эр ээзи бажыңын улай тудуп турар. Чылый бээрге, иштики-даштыкы ажылдарын чедир кылып, чаагажыдып алырын ол чугаалады. Кызыл-арыгжылар бажыңнарынга септикти тургузуп, арыгланып-аштаныр, чунар өрээлдерлиг апарган. Шагаачыларның уруглары ачазындан база бажыңын чаагажыды тударын дилээн турган. Ынчангаш ол өг-бүле кежигүннериниң күзелин күүседир дээн.

  Өг-бүле шөлүнге картофель, ногаазын тарып, күзүн элбек дүжүттү ажаап алыр.

   

  Реклама