Өг-бүлелерге дыка ажыктыг төлевилелдер

  0
  2

  Тожу кожууннуң Адыр-Кежиг сумузунда дөрт ажы-төлдүг аныяк өг-бүле Алдынай биле Артыш Амбаржилер «Инек – чемгерикчим» деп губернатор төлевилелинге 2017 чылда киржип эгелээннер.

  Өгнүң ээзи Артыш Альбертович ажылгыр, биче сеткилдиг, дузааргак. Ол “Голев даг-руда компаниязы” КХН-де чүк сөөртүр улуг машина чолаачызы. Хостуг үезинде аңнаарынга, балыктаарынга ынак. Ажы-төлүнүң авазы Алдынай Николаевна уран-шевер: даараныр-даа, аргытыннар-даа. Адыр-Кежиг суурнуң В.С Тамдын-оол аттыг культура төвүнүң уран чүүл ажылдакчызы. Ажылынга дыка кызымакай, дузааргак.

  Инектериниң чүзүннери ак-кара шокарлыг, бот-боттарынга дыка дөмей. Малының бажын көвүдедир өстүрер дээш, өг-бүле улуг кажааларны тудуп, сиген-ширбиилди четчир кылдыр белеткеп алганнар. Ажы-төлүнүң улуглары эки өөредилгелиг өөреникчилер, ада-иезиниң дузалакчылары.
  Амбаржилер «Социал ыяш», «Социал картофель» губернатор төлевилелдерниң киржикчилери.

  – Губернатор төлевилелдери аныяк өг-бүлелерге дыка ажыктыг деп санаар мен. Кижи боду малдыг болуру дег аас-кежик кайда боор. Ажы-төлүвүс инектерин карактап, кажаазын аштап, арыглап, кышкы үеде сиген-ширбиил каап бээринге күзелдии-биле дузалажыр-дыр. Чайгаар-ла күш-ажылга чаңчыгар. Ажылдарны шупту демнежип кылыр-дыр бис. Демивис-биле кышты хүр-менди ажып алдывыс – деп, өгнүң ээзи чугаалап турар.

  Амбаржилерниң өг-бүлези найыралдыг, демниг, суурнуң хөй-ниити амыдыралының идепкейжи киржикчилери.

  Реклама