“Өлүг” оруктарны “диргизер”

  0
  7
  “Өлүг” оруктарны “диргизер”
  Ниити-российжи улусчу фронтунуң Тывада салбырынның идепкейжи кежигүннери чыл санында-ла Кызыл хоорайның эң багай шынарлыг, чоннуң “өлүг” деп адай берген он оруктуң даңзызын чурттакчыларның саналдарын кичээнгейге ап тургускаш, оларны “диргизип” септезин дээш, хоорайның эрге-чагыргазынга дамчыдып берип келген. Даңзыда кирген оруктарны септээн.

  2020 чылдың төнчүзүнде база Кызыл хоорайның “өлүг” он оруунуң даңзызын найысылалдың эрге-чагыргазынга берген. Кызыл хоорайның чурттакчылары дүрген септээри чугула деп санап турары багай шынарлыг оруктары ол даңзыже кирген.

  Кызыл хоорай чагыргазының орук ажыл-агыйлары Индустриальная биле Зеленая кудумчуларны шалыпкын септээн. Бай-Хаак кудумчуну доора дургаар калбарткаш, автомашиналар аай-дедир шимчээринге эптиг бир талазы-ла ийи, ниитизи-биле дөрт дилиндектиг кылдыр кылыр.

  Иркутск кудумчуда мурнуку чылда чедир кылбаан 600 метр участокту чоокку үеде кылып доозар, чүге дээрге бо оруктап хүннүң-не улуг болгаш бичии кижилер, ылаңгыя школачылар хөйү-биле кылаштажып турар, ынчангаш ол социал ужур-дузалыг орукка хамааржыр. Амгы үеде бо орук сайлыг, оңгарларлыг, чадаг кижилер дилиндээ чок. Бо участокту кежээ болгаш дүне сайгылгааннар-биле чырыдар электри шугумун база кылыр.

  Кызылдың чөөн талазында хайым шимчээшкинниг Пушкин кудумчу хөй чылдар дургузунда септеттинмээн. Ооң капитал септелгезин 2021 чылдың төнчүзүнге чедир доозарын мэрия планнаан. Бо орук чаа дески шывыглыг, чадаг кижилер кылаштаар дилиндектиг апаар.

  Септээри чугула деп чоннуң саналдааны “өлүг” оруктарже республиканың болгаш тус черлерниң эрге-чагыргалары шыңгыы кичээнгейни салып, оларны дарый септеп турар апарганы, чурттакчы чоннуң, Улусчу фронтунуң регион салбырының болгаш республиканың удуртулгазының аразында кады ажылдажылганың эки түңнелдериниң бирээзи деп “Улусчу фронтунуң орук инспекциязы – “өлүг” оруктарның картазы” төлевилелдиң башкарыкчызы Сергей Белоусов демдеглеп турар.
   
  Реклама