Өрелиг хамаатылар хол куруг артпас

  0
  1

  Россия Федерациязының амгы үеде күштүг болуп турар хоойлужудулгазы ёзугаар өрелиг пенсионерлерниң болгаш инвалидтерниң бир айда пенсиязының чартыын, ажылдап турар хамаатыларның бир айда шалыңының 50 хуузун өрези дээш тыртып аппарып болурун Күш-ажыл кодекизинде чөпшээреп каан.

  Ындыг чүүл күштүг болуп турар хоойлужудулга-биле чурттаарынга четчир кылдыр доктааткан эң эвээш акша деңнели хемчээлдиг күрүнеден пенсия ап турар пенсионерлерни болгаш инвалидтерни, ол ышкаш ажыл төлевириниң эң кудуку деңнелинде шалыңныг хамаатыларны чурттаарынга четчир акша чок арттырып каар байдалды Россия Федерациязында тывылдырган.

  Хамаатыларның орулгаларын өре дээш шуптузун тыртып аппаар чорукту болдурбас, чурттаарынга четчир күрүне доктааткан эң эвээш хемчээлдиг орулгаларындан өре дээш акша тыртпазын саналдаан хоойлу төлевилелин “Чаңгыс демниг Россия” политиктиг партия Күрүне Думазынче киирген. Бир эвес ол хоойлу төлевилелин Күрүне Думазы хүлээп аптар болза, хамаатыларның чурттаарынга четчир кылдыр күрүнениң доктаатканы эң эвээш акшазы өрелиг кижилерге артып каар, ону өре дээш тыртар эрге өре негекчилеринде чок болур. ⠀

  “Чаңгыс демниг Россия” партияның Күрүне Думазынче киирген хоойлу төлевилели ёзугаар өрелиг хамаатының банкыда агар саннарының бирээзинге чурттаарынга четчир кылдыр доктааткан хемчээлдиг акшаны арттырып каар. Бир эвес өрелиг хамаатының азыралында орулгазы чок кижилер бар болза, ол агар санга арттырар акшаның хемчээлин өстүрүп болуру база “Чаңгыс демниг Россияның” хоойлу төлевилелинде көрдүнген. ⠀

  Россияда тергиидекчи политиктиг партияның саналдааны хоойлу төлевилелин Күрүне Думазы хүлээп алырының бүгү байдалдары бар. Ону Россияның Күш-ажыл, Юстиция, Суд приставтарының федералдыг албаны болгаш Россияның банкызы баш бурунгаар деткээн.

  Реклама