Өрттү өөскүтпейн өжүрер дээш

  0
  2
  Өрттү өөскүтпейн өжүрер дээш

  Тываның Чазааның бөгүнгү аппарат хуралынга 2021 чылда өрт айыылынга удур демиселге белеткел дугайында база чугаалажып көрген.

  Тываның девискээринде 2020-2021 чылдың кыжында хар ниитизи-биле кылын эвес чагганын республиканың бойдус курлавырларының болгаш экология сайыдының оралакчызы Темир Сарыг-Хаа дыңнаткаш, бо чылын өрт айыылы элээн улуг болуп болурун сагындырган.

  2020 чылда өрттер-биле демиселди ол каксы сайгаргаш, 2021 чылда өрттерге удур белеткел ажылдарының дугайында дыңнадыгны кылган. Арга-арыг өрттеринге ниитизи-биле 307 өртчүлерни болгаш 153 техниканы хаара тудар. Оларның аразында арга-арыг участоктарын хөлезилеп алган кижилер, “Азас”, “Убса-Нур оргулаажы” камгалалдыг черлерниң ажылдакчылары дээш бойдус камгалалынга хамаарылгалыг албан черлериниң ажылдакчылары база бар.

  Тываның девискээринге өрттер үнген черлерже парашютист өртчүлерни чедирери-биле 2021 чылда АН-2 деп үш самолетту, бир МИ-8 вертолетту хөлезилеп алыр деп турарынга таарзынмаанын Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол илереткен. Республиканың бодунуң садып алганы 3 вертолетту өрт өжүреринге ажыглаарынче шыңгыы кичээнгейни угландырып, өске девискээрлерден агаар-транспортун хөлезилеп алырының чүү хире ажыктыг болурун база катап сайгарып көөрүн Чазак Даргазы негээн.

  Өрттерни болдурбазының хемчеглерин баш удур чорударын, арга-арыгны доктаамал хайгааралга алырын, өрт илереттинген дораан-на ону дүрген өжүреринге белен болурун чедип алырын бойдус камгалалының албан черлериниң болгаш кожууннарның, сумуларның удуртукчуларындан Шолбан Кара-Оол негээн. “Өрттү баштайгы хонукта өжүрүп шыдавас болза, оон соонда өрттү өжүрери барык болдунмас дээрзин, бодум өрттер өжүреринге киржип турган болгаш, билир мен” – деп, ол чугаалаан.

  Реклама