Өрттер хып эгелээн

  0
  2
  Өрттер хып эгелээн

  Эрткен 2020 чылда республиканың девискээринге чаъстыг болган, ынчангаш оът-сиген бедик болгаш сырый үнген. Бо чазын Тываның шынааларынга өрттер апрель айның эгезинде ховуларга хып үнериниң айыылы бар, ооң чылдаагааннары кижилерниң от болгаш одаглар-биле оваарымча чогу боор деп агаар-бойдус камгалалакчылары болгаш өртчүлер санап турар. Оларның бо прогнозу херек кырында бадыткаттынып эгелээн. Апрель 6-7-ниң хүннеринде баштайгы өрттер хып үнген.

  Чеди-Хөл кожууннуң Хендерге сумуда Ак-Тал суурдан ырак эвесте Улуг-Хараар-Тей деп хову черниң девискээринге өрт апрель 6-ның хүнүнде эртен 9-10 шак аразында хып үнген.

  Чеди-Хөл кожууннуң арга-арыг камгалалының ажылдакчылары, эки турачы өртчүлер дружиназының дайынчылары дээш өске-даа организацияларның ажылчыннары дүрген чыглып, шалыпкын чоруткаш, өрттү барып өжүрүп эгелээн. Дүштекиниң 12 шак үезинде өртчүлер өрттү төндүр өжүрген. Ону өжүреринге 54 кижи киришкен. Ниити шөлү 4 га хову чер өрттенген.
  Апрель 7-де Улуг-Хем кожууннуң Иштии-Хем болгаш Арыг-Үзүү сумуларның девискээринге улуг өрттер өөскүп үнген. Кожуун чагыргазының, өөредилге болгаш культура эргелелдериниң, Иштии-Хем, Арыг-Үзүү суму чагыргаларының эр ажылдакчылары, эки турачы өртчү дружиналарның кежигүннери демнежип алгаш өрттү өжүрүп, ооң-биле демиселди чоруткан. Апрель 7-де хаттыг хүн болганы-биле өрттү өжүрери дыка берге болган. Хат аайы-биле өрт улам өөскүп тарап, күш четтирбейн турганы-биле өрттерни дүн ортузунга чедир арай деп-ле төндүр өжүрген. Өрт болгаш черде хөрлээлээн көстер катап хып үнмезин болдурбазы-биле хайгааракчыларны база тургускан.

  Улуг хемчээлдиг хову өртүн өжүреринге киришкен ёзулуг эрлерниң эрес-шудургу маадырлыг чоруун тус черниң чону мактап турар.

  Чеди-Хөл, Улуг-Хем кожууннарның хову черлерниң девискээринге чораан кижилерниң от-биле оваарымча чогу өрттерниң хып үнген чылдагааны деп түңнелди өртчүлер үндүрген.

  Реклама