Өрттерден камгалал хемчеглер

  0
  4

  Тываның шынааларында хар эрээн, часкы чылыг хүнге оът-сиген кургап эгелээн. Эрткен чылын республиканың девискээринге чаъстыг болган, ынчангаш оът-сиген бедик болгаш сырый үнген.

  Бо чазын шынааларга өрттер апрель айның эгезинде хып үнериниң айыылы бар. Ооң чылдагааннары колдуунда ховуларга болгаш арга-арыгга чораан кижилерниң от болгаш одаглар-биле оваарымча чогу болур деп агаар-бойдус камгалалакчылары болгаш өртчүлер санап турар.

  ТР-ниң Бойдус курлавырлары болгаш экология яамызының медээлери-биле алырга, 2021 чылда арга-арыгга өрттерни болдурбазының хемчеглеринге болгаш хып үнген өрттерни өжүреринге 135,166 сая рубльди тускайлаан.

  Өрттерге удур демисел ажылдарын бо чылын элээн шыңгыызы-биле чорударын, ол хемчеглерге амгы үениң сайзыраңгай техниказын ажыглаар шиитпирни хүлээп алган. Арга-арыгже оруктарга хайгаарал видеокамераларын ажыт черлерге тургузар, агаардан хайгааралды коптерлер-биле чорудар. Арга-арыгже хөй кижилер кирер оруктарга дозуг постуларны тургузар. Өрт өжүреринге ажыглаар машина-техника чоруур арга иштинде 134 километр узун дуртуг оруктары чаартыр кылыр. Чер эрий бээрге, арга-арыгларны өрттен камгалаар дилиндектерни тракторлар-биле чардырар дээш өске-даа камгалал ажылдарын чорудар.

  Арга-арыгга 2021 чылда өрттер өжүреринге 195 санныг техника аймаан ажыглаар. Өрттер өжүреринге 552 өртчүлерни болгаш арга-арыг камгалалының албан черлериниң ажылдакчыларын хаара тудар: Экология яамызындан – 205 кижи, “Авиаарга-арыгкамгалал” күрүнениң автономнуг албан черинден – 77, арга- арыгның өрт станцияларындан – 128, арга-арыг фондузундан хөлезилекчилер – 55, федералдыг чергелиг «Азас» биле «Убса-Нур ыйгылаажы” камгалалдыг черлерниң ажылдакчылары – 55, хамааты камгалал болгаш онзай байдалдар талазы-биле албан черлеринден 13 кижи.

  Сумуларда эки турачы өрт дружиналарының 224 кежигүннери арга-арыгга өрттер өжүреринге киржир, оларга быжыглаан 34 санныг техника аймаан өрттер өжүреринге белеткеп турар.
  Эрткен 2020 чылга деңнээрге, бо чылын арга-арыгга өрттер өжүреринге киржир кижилерни 246, техника аймаан 54 санга көвүдеткен.

  Реклама