Өскүс уругларга бажыңнар тудуу

  0
  2

  Өскүс болгаш ада-иезиниң азыралы чок арткан уруглар эрге-байдалдыг хамаатыларга бажыңнар тудар (садып алырының) электроннуг аукционун чарлаар талазы-биле айтырыгны Тываның күш-ажыл болгаш социал политика яамызынга хуралга чугаалажып көрген.

  Республиканың тудуг, Күрчагыг яамыларының болгаш “Күртудугчагыг” күрүнениң казна албан чериниң харыысалгалыг ажылдакчылары ол хуралга киришкен.

  Өскүс эрге-байдалдыг хамаатыларга чуртталга бажыңнары тударынга (садып бээринге) Россияның федералдыг бюджединден Тываның бюджединче шилчиткен субсидияларны ажыглаарының талазы-биле эки түңнелдерни 2021 чылдың төнчүзүнге чедир чедип алырының сорулгазы ол хуралга тургустунган. Ол ышкаш капитал тудуг объектилеринге өскүс эрге-байдалдыг хамаатыларны хаара тударының айтырыын база сайгарып чугаалашкан.

  2021 чылдың төнчүзүнге чедир өскүс эрге-байдалдыг хамаатыларның аразындан 150 кижини чуртталга бажыңнары-биле хандырары планнаттынган. Оларның 25-жи Кызыл хоорайга, 125-жи кожууннарга бажыңнарны алыр.
  Ол сорулганы күүседиринге 200 сая рубль көрдүнген. Бо айтырыг ТР-ниң Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының онза хайгааралынга турар.

  Күш-ажыл яамызының “Вконтакте” соцчеткиде арынынга бо медээ көстүп кээрге-ле, ол чидириг айтырыгга хамаарышкан бижимел айтырыглар дораан-на кирип эгелээн.

  Чижээлээрге, “Бажың садып алырынга акша сертификаттарын берзе кандыгыл?” деп айтырыгны Елена Красная салган.
  “Чуртталга бажыңы садып алырынга акша үндүрүп бээри амгы үеде күштүг болуп турар хоойлужудулгада көрдүнмээн. Өскүс уруглар чуртталга бажыңнары садып алыры-биле оларга сертификаттарны бээриниң дугайында хоойлунуң төлевилелин РФ-тиң Өөредилге яамызы ажылдап кылган, ону Күрүне Думазы сайгарып көрүп турар” деп республиканың Күш-ажыл яамызының төлээзи харыылаан.

  Реклама