Өскүстерге – бажың-на болза…

  0
  5

  Ниити-российжи улусчу фронтунуң Тывада салбыры республикада өскүс уругларга тудуп турар бажыңнарның шынарының дугайында “төгерик столду” организастап эрттирген. Аңаа ол айтырыгны база катап сайгарып чугаалашкан чылдагааны – Таңды кожуунда өскүс уругларга бажыңнарны сэндвич-панельдерден эптеп тудуп эгелээни.

  Панельдерден бажыңнарны Тывага тутканының уржуктарының багай арга-дуржулгазының чижектери республикада бар. Ындыг бажыңнарны совет үеде Шагаан-Арыг, Чаа-Хөл суурларга база тудуп турган. Эптеп туткан бажыңнар тус черниң соок агаар-бойдузунга таарышпазын чуртталга көргүскен, оларның чурттакчылары кыжын соок бажыңнардан көжүп чоруткан соонда олар ээн кагдынып, буступ калгылаан.

  Республиканың Тудуг яамызының национал төлевилелдер талазы-биле килдизиниң даргазы Долаана Күжүгеттиң “төгерик столга” тайылбырлааны-биле алырга, 2020 чылдың төнчүзүнде Тыва федералдыг бюджеттен өскүс уругларга бажыңнар тударынга 540 сая рубль немелде акшаны алган, ону федералдыг төптүң айытканы кончуг кыска хуусаа дургузунда шиңгээдир ужурлуг апарган. Өскүстерге тударын планнаан 348 бажыңның аразынче сэндвич-панельдерден эптеп тудар бажыңнар кирген. Ындыг бажыңнарны 100 хирени тудар.

  Чуртталга тудуунга акшаны федералдыг төп үндүрүп берип тура, тус черниң агаар-бойдузунуң байдалын болгаш 1 дөрбелчин метр чуртталга шөлүнүң республикада өртээн кичээнгей албайн турарын, ол чылдагаан-биле эки шынарлыг тудуг материалдарынга акшаның чедишпезин, ынчангаштың чиик өртектиг материалдардан бажыңнарны тудар ужурга регион таваржып турарын база Долаана Күжүгет дыңнаткан.

  Сэндвич-панельдерден эптеп тудар бажыңнарның шынары Тываның агаар-бойдузунга тааржыр деп түңнелди чагыг-биле кылып чоруткан экспертиза бадыткаан деп Тываның «Госстройзаказ» күрүнениң казна албан чериниң удуртукчузунуң оралакчызы Экер Биче-оол “төгерик столга” олурушканнарга дыңнаткан.

  Тыва Республиканың прокурорунуң төлээзи Шуру Кочага ол экспертизаның үндүрген бадыткалынга чигзингенин илередип, өскүс уругларга бажыңнар тударынга ажыглап турар тудуг материалдарының шынарын хамаарылга чок экспертиза-биле хынаарын республиканың прокуратуразы планнаанын дыңнаткан.

  Реклама