Өскээр чая тудупкан

  0
  0
  Өскээр чая тудупкан

  Бай-Тайга кожууннуң удуртулгазы, чону, камгалакчылар, Бойдус курлавырларының болгаш экология яамызының тускай мергежилдиглери болгаш орук ажылдакчылары Бай-Тал сумузунуң чуртталга бажың-балгадын камгалаарының талазы-биле божуу-далаш хемчеглерни ап, сумуну когаралга алыспайн барганнар.

  Бойдустуң хай-халавы болган черже үнүп чораан специалистер хемчээл-санаашкын ажылдарын чорудуп, онза байдалдарны узуткаары-биле кады хөделиишкинниң планын тодараткан.

  Чайындылаан черже керээлиг ажылдакчы У.А. Иргиттиң, «Восток» КХН-ниң 8 кезек санныг техниказы, айыттынган компанияның база “Тывавтоорук” эргелелиниң 14 ажылдакчызы чедип келгеш, айыылдыг участоктарны шалыпкыны-биле аңгылай кажаалап, хөөп эгелээннер.

  Аар техниканың болгаш ажылын ыяк билир орукчуларның ачызында чайындыны чаяр каналды тутканының соонда, ону дамчыштыр чайынды суг чурттакчылыг суурже кирбейн, өскээр ага берген. Шак ынчалдыр, суур барык-ла когаралга алыспаан. Ийи кудумчунуң ажыл-чорудулгазын кыска үениң дургузунда катап тургускан.

  Шак мындыг чогумчалыг болуп доозулган төөгүлерниң артында чогум-на орук ажылдакчыларының даанган херээнге харыысалгалыг чоруу, карак кызыл шудургу күш-ажылы туруп турар. 2018 чылда Каа-Хем суур улуг сугга алыскан турганын сактып көрээл. Ынчан орукчулар дүн-хүн чок ажылдап тургаш, суурну улуг сугдан хостааннар.

  ТР-ниң орук-транспорт комплекизиниң сайыды Кежик Дандаа улус-чоннуң айыыл чок чоруу болгаш камгалалы дээш изиг, соок дивейн ажылдап турар кижилерге ханы өөрүп четтиргенин илереткен.

  Реклама