Өвүр өрттерге удур

  0
  0

  Тываның девискээринге өрттер бо чылын апрель айда-ла хып үнүп болурунуң айыылы барын гидрометеорологтуг болгаш онза байдалдар албан черлери баш бурунгаар сагындырып турар.

  2021 чылда өртке удур демиселге белеткелдер дугайында Тываның Чазааның феврал 15-те болуп эрткен аппарат хуралынга база сайгарып чугаалашкан. Өрт айыылынга удур белеткелди республиканың кожуун, суму бүрүзүнге бо хүннерден эгелээш чорудуп эгелээрин Тываның Баштыңы Шолбан Кара-Оол эрге-чагырганың шупту деңнелдериниң даргаларындан негээн. Өрттү ооң хып үнгени баштайгы хонукта-ла өжүрер сорулганы кожууннар, сумулар болгаш өртке удур албан черлериниң мурнунга республиканың удуртукчузу тургускан.

  Өрт-биле демиселди ынчаар чорударының арга-дуржулгазы Тывада бар. Сумуларда өртке удур эки тура дружиналарының кежигүннери болгаш кожууннарда өрт кезектериниң дайынчыларының чаңгыс деми-биле 2019-2020 чылдарда тус черге хып үнген өрттерни баштайгы хонуунда-ла өжүрген таварылгалар турган.

  2021 чылда өртке удур демиселге белеткелдер дугайында аппарат хуралынга сайгарып чугаалашкан соонда кожууннарда өртке удур организастыг ажылдар эгелээн.

  Бо чылын өртке удур тускай чурумну Өвүрге апрель айда-ла кожуун чагыргазы чарлаар деп турар. Бо кожуунга өртке удур камгалал ажылдарының чамдыызын эрткен 2020 чылдың күзүн-не чоруткан.

  Өвүрнүң Хандагайты, Солчур, Саглы, Чаа-Суур, Ак-Чыраа, Торгалыг суурларын өрттен камгалаар 24 километр узун дуртуг дилиндектерни андазынныг тракторлар-биле чарып кылган. Чурттакчылыг черлерни болгаш малчын коданнарны өртен камгалаар дилиндектерни чазын чарып чорударын апрель айның ортаа үезинге чедир доозарын планнаан.

  Өвүрнүң шупту алды суур бүрүзүнде өрткен удур эки тура дружиналарын тургускан. Оларның кежигүннери өртке удур белеткелди эрткен. Арга-арыг болгаш хову өрттерин өжүреринге херек тускай камгалал хеп-биле олар хандырттынган. Өртчү дружиналарда 3 суг чаштырар чүктешки, 3 суг автодоскаарлары, 26 хол дериг-херекселдери бар.

  2020 чылда өртке удур хемчеглерни доктаамал чорудуп турган түңнелинде арга-арыг болгаш хову өрттери чурттакчылыг черлерге айыылды тургуза берген таварылгалар болбаан.

  Өвүр кожуунга өртке удур демиселди бо чылын улам шыңгыы чорудар.

  Реклама