Өвүрнүң сезен ачы-буяны

  0
  3

  Өвүр кожууннуң тургустунганындан бээр 80 чыл оюн бо чылын демдеглеп эрттирип турар. Ооң-биле холбаштыр юбилейлиг чылдың эгезинде-ле «Сезен ачы-буянныг ажыл-херек» деп акцияны кожууннуң организацияларының болгаш чурттакчыларының аразынга чарлаан. Ооң кол сорулгазы – улуг назы-харлыг хоочуннарга, амыдырал-чуртталгазының байдалы берге кижилерге дузалаар.

  Россия биле Моол кызыгаарының тыва участогун камгалап турар кызыгааржылар отрядының дайынчылары биле Дус-Даг суму чагыргазының ажылдакчылары ук сумунуң чааскаан чурттап турар улуг назы-харлыг 28 хоочунунга аъш-чемниг хаптарны үлеп берип, оларга кадыкшылды, сагыш-сеткили омак-сергек болурун күзээннер.

  Өвүр кожууннуң улус өөредилгезиниң хоочун башкызы Солун-Кыс Ийдумбуевнага Доңгакка бүгү делегейниң херээженнер хүнү уткуштур кожууннуң Улусчу чогаадылга бажыңының уран чүүл ажылдакчылары улуг дузаны чедиргеннер. Бажыңының печказының хоолайының хөөзүн болгаш херим иштинде харны аштап каапкан.

  Чааскаан чурттап турар улуг назынныг энеге бажың даштының ажылын кылып бээри дег буянныг үүле кайда боор. Кончуг малгашталыр үе келбээнде, кылын хар эрип эгелевээнде херимниң иштинде харны аштап кааптарга, часкы үеде херим ишти арыг болур.

  Боттарының күзели-биле дузазын чедирген коллективтиң кежигүннеринге, Улусчу чогаадылга бажыңның директору Алена Монгушка улуу-биле өөрүп четтиргенин Солун-Кыс Ийдумбуевна илередип, чогаадыкчы ажылынга чедиишкиннерни күзээн.

  Сөөлгү үеде кожууннуң албан черлериниң коллективтериниң ажылдакчылары оларның-биле кады ажылдап ажылдап чораан болгаш ажылдап чоруур улуг назы-харлыг хоочуннарның бажың ажылынга дузалажыры чаңчыл апар чыдар. Ол кончуг ачы-буянныг ажыл-үүле.
  Өвүр кожууннуң тургустунганындан бээр 80 чыл оюнга тураскааткан «Сезен ачы-буянныг ажыл-херек» акция уламчылап турар.

  Реклама