2021 чылда экспорттуң хемчээли 600 муң ажыг доллар болган

  0
  3

  «Делегей кооперациязы болгаш экспорт» национал төлевилелдиң боттанылгазының көргүзүүн Тыва 300 хууга күүсеткен. Ындыг сан-медээни республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы шүүштүрген сан-медээлерге дүүштүр берип турар.

  Коронавирус халдавырының нептерели турзажок, 2021 чылда акша-үнениң илередиишкини-биле ук көргүзүг 600 муң ажыг доллар болган, а планнаттынганы – 200 муң доллар. 2019 чылдың дургузунда продукция экспортунуң хемчээли 110 муң доллар азы 58 хуу болган, а 2020 чылда – 200 муң доллар (100 хуу).

  – Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының идепкейлиг деткимчези-биле ындыг бедик көргүзүглерни чедип алган. Ол көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелеринге техника садып алырынга, оларның материал-техниктиг баазазын чаартырынга, арбайдан кадыг далган тыртарынга дузалажып келген.

  Даштыкы экономиктиг харылзааларның талазы-биле Моолдуң рыноктарынче орукту улам изеп, керээлер чарарынга, барааннарны им-демдектээринге, каайлы черинге ону долдурарынга база шыдалдыг контрагентилер дилеп тыварынга дузалажып келген. Моол-биле кызыгаарның ажыттынганы-биле экспорт чедирилгезиниң хемчээли улгадыр – деп, яамыда көдээ ажыл-агый продукциязын болбаазырадырының талазы-биле килдистиң консультантызы Любовь Бавуу-Сюрюн тайылбырлап турар.

  «АҮК продукциязының экспорту» төлевилелдиң кол сорулгаларының бирээзи болза, 2024 чылдың төнчүзүнге чедир чиг-этке болгаш энергетика продукциязынга хамаарышпас барааннарның хемчээлин улгаттырары болур. Болур-болурда ук хевирниң барааннарының ортузунда агроүлетпүр комплекизиниң продукциязын тускайлап аңгылаан.

  План ёзугаар алырга, 2024 чылдың төнчүзүнге чедир АҮК продукциязының экспортунуң хемчээли планныг көргүзүглерден 5 катап көвүдээр ужурлуг.

  #Делегейкооперациязыболгашэкспорт #Националтөлевилел #Көдээажыл_агыйболгашаъш_чемяамызы #АҮК #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

  Реклама