250 өг-бүле киржир

  0
  4

  Тывада “Инек – чемгерикчи малым” губернатор төлевилелинге бо чылын 250 өг-бүле киржир. Олар 2019 чылда дузалал ажыл-агыйын шуудадып алган малчыннардан молдургаларны алыр.

  Муниципалдыг тургузугдарда чон чыыштары эрткен, программаның чаа киржикчилери шилиттинген. Чөөн-Хемчик кожуунда – 24, Каа-Хем кожуунда – 22, Кызыл биле Улуг-Хем кожууннарда – 20-20, Барыын-Хемчикте – 18, Бии-Хем биле Таңдыда – 16-16, Бай-Тайга биле Тес-Хем кожууннарда – 14-14, Өвүр, Тожу, Чеди-Хөл база Эрзин кожууннарда – 12-12, Чаа-Хөл биле Тере-Хөл кожууннарда – 8-8, Мөңгүн-Тайга кожуунда – 6, Ак-Довурак хоорайда 2 өг-бүле бо чылын төлевилелге киржир.

  Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының дыңнадып турары-биле алырга, 2016 чылда “Инек – чемгерикчи малым” социал төлевилел боттанылгазы эгелээн. Беш чыл иштинде ооң күүселдезинче 53064,0 муң рубльди киирген. Төлевилелди хөй ажы-төлдүг болгаш эвээш орулгалыг өг-бүлелерге хууда дузалал ажыл-агыйын тургузуп, боттарының бүдүрген ак чеми-биле хандырттынып, ажылче хаара турарынче углаан. Артыкшылдыг продукцияны садып-сайгаргаш, немелде орулганы ажылдап алыр арганы база берген.

  Оон аңгыда өг-бүлениң шупту кежигүннери, ажы-төлүнден ада-иезинге чедир мал азырап тудар ажылга өөренип, кажаа-хораазын аштап, сиген-ширбиил белеткелинге киржир. Социал керээ чарып алган киржикчи бүрүзү амыдырал-чуртталгазын оон-даа экижидер чүткүлдүг апаар. Бызаалыг инекти алгаш, малын көвүдедип, езулуг араттар апаар.

  6802 ажы-төл бар 1867 өг-бүле социал дуза кылдыр бызаалыг инекти төлевилел боттанылгазы-биле алган. 2016 чылда 1867 баш бода малдың саны 2020 чылда 5656 баш кылдыр өскен.

  Өг-бүле бүрүзү бир хүнде-ле ортумаа-биле 6-10 литр сүттү, а чылда – 1700 литр сүттү саап алырын республиканың Өг-бүлеге болгаш уругларга социал дуза чедирер төп дыңнадып турар. Ийи дугаар төрээн инектиң сүдү элбеп кээринден, чыл санында-ла саалда ийи катап көвүдей бээр.
  Инек алган өг-бүле сүттен кылган чемнер-биле боттарын хандырып, өг-бүле бюджединге ай санында 11,7 муң рубль, чылда 141,5 муң рубль камналганы алыр.

  Реклама