0
  0

  Чаа-Хөл кожууннуң төвү Чаа-Хөл суурда дааранырынга, аргыттынарынга хандыкшылдыг, ус-шевер салым-чаяанныг херээжен кижилер эвээш эвес. Оларның чамдыызы боттарынга, ажы-төлүнге болгаш эш-өөрүнге идик-хепти даарап азы аргып берип турар. А өскелери боттарының ус-шевер чоруун хууда ажыл-херек хевиринче шилчидип, амыдырап чурттаарынга акша-төгерик ажылдап алырынга ажыглап, сайгарлыкчылар апаргылаан.

  Оларның аразында хууда ажыл-херээн эгелээринге күрүнеден деткимче алганнар база бар. С.Дарыма “Күш-ажыл болгаш ажыл-биле хандырылга” деп күрүне программазынга 2016 чылдан бээр киржип келген. Аясмаа Солдуп 2021 чылда идик-хеп даараар болгаш септээр талазы-биле социал керээни чаргаш, хууда ажыл-агыйын эгелээринге 222 муң рубльди алган. Деткимче акша-биле Аясмаа Солдуп ажылга херек дериг-херекселди садып алгаш, бажыңынга ажылдап эгелээн.

  Чаа-Хөл суурнуң ус-шевер, ажыл-агыйжы херээженнери, кижи бүрүзү бажыңга ажылдап олурбайн, демин кадып, хеп аймаа даарап садар ателье ажыдып алыр деп сүмелешкеннер. Ателье ажыдып алыры белен эвес болуру чугаажок. Оларга кожууннуң социал камгалал болгаш чонну күш-ажыл-биле хандырар албан черлериниң специалистери эртем-билии, арга-сүмези-биле дузалашканнар. Ооң түңнелинде “Шевер” ателье ажыттынган.

  “Шевер” ательениң ажылдап эгелээни Чаа-Хөл кожуунда көскү болуушкун болган. Чүгле кожуун төвүнүң эвес, а өске суурларның чурттакчылары идик-хеп даарап алырынга чагыгларны киирип азы белен хеп аймаан садып ап эгелээн. Ательениң садып алыкчылары чоорту көвүдээн. Олар ус-шеверлерниң бажыңнарын кезип турбас, “Шевер”-ге келгеш, чагыгны киирип каар азы белен хепти садып алыр. Бодунуң күзели-биле кайы бир даараныкчыга хепти туда чагып, даарадып ап-даа болур.

   

   

  Реклама