0
  0

  Ада-чурттуң Улуг дайынынга улуг салгалдың эрес-маадырлыг чоруун, келир үеде салгал билир, утпас болгаш хүндүлээр болзун дээш, ол дайынның киржикчилериниң болгаш аар-берге болуушкуннарының дугайында бижимел документилерниң, кино-фото материалдарының долу архив комплекизин тургузар даалганы Россияның Президентизи Владимир Путин Тиилелгениң 75 чылында берген.

  Владимир Путинниң ол даалгазын күүседир талазы-биле улуг ажылды Тываның национал архиви 2020 чылда кылып чоруткан. Тываның төөгүзүнде Ада-чурттуң Улуг дайыны-биле холбаалыг 14500 арын хемчээлдиг 711 документилерни чурагайлыг электроннуг хевирже шилчиткен. Оларның аразында тыва эки турачыларның болгаш Тывадан фронтуже чоруткан дайынчыларның хууда документилери, хөй санныг чуруктары, оларның фронтудан чагаалары, Тыва Арат Республиканың Чазааның, Тываның улустуң революстуг намының, Тываның аъттыг шериг полугунуң документилери дээш хөй төөгү материалдары бар.

  Ада-чурттуң Улуг дайынынга Тываның хөй националдыг чоннарының төлээлериниң киржилгезиниң, фронтуга дузазының дугайында кинохрониканың дөрт, документалдыг ийи кинофильмнерни республиканың национал архивиниң ажылдакчылары белеткеп үндүрген.

  ТР-ниң национал архивиниң албан ёзузунуң сайтызының “75 чыл. Тиилелге! Тиилелгениң төөгүзүн кадагалап чор бис” кезээнге чурагайлыг электроннуг материалдарны киирер талазы-биле ажыл чоруп турар.
  “Тыва Арат Республиканың парлалга үндүрүлгелери (1926-1944 чч.)” деп чыынды каталогту белеткеп үндүрериниң редколлегия хуралы республиканың Александр Пушкин аттыг библиотеказынга болуп эрткен. Редколлегия кежигүннери каталогтуң допчузунуң, каасталгазының дугайында чугаалажып, боттарының чогаадыкчы санал-оналдарын кииргеннер.

  Каталогтуң үндүрүлгезин Тыва Арат Республиканың тургустунганындан бээр 100 чылынга тураскааткан. Бо каталогка ТАР үезинде моол үжүк-бижикке үндүрүп турган номнар дугайында медээлер база кирер.

  Реклама