0
  0

  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республикада ажыл-херектерниң байдалының болгаш 2021 чылда иштики политиканың дугайында “Эрткен үени сагынмышаан, амгы үеге чоргаарланмышаан, келир үеге ынанып бүзүрээр” деп Айыткалында Тыва Арат Республиканың 100 чылдаар ою 2021 юбилейлиг чылды Улусчу эгелээшкиннер чылы кылдыр чарлаан. Чазак Даргазының чугаалааны ышкаш, “чаа төлевилелдер республиканың улус-чонунуң идепкейлиг киржилгези-биле төрүттүнер ужурлуг. Олар боттанылгазы дүрген, беримчези оккур ёзулуг-ла улусчу төлевилелдер болур ужурлуг» деп чугаалаан.

  “Улусчу чөвүлел” төлевилелдиң боттанылгазының механизми кандыг болурул? Эң эки улусчу эгелээшкиннерниң шилилгези кандыг янзылыг чоруттунарыл? Мындыг чергелиг айтырыларның сайгарылгазын ТР-ниң экономика сайыды Дайынчы Ондарга болган хуралга чоруткан.

  Аңаа Чазакта Төлевилелдер ажыл-чорудулгазын уштап-баштаар эргелелдиң ажылдакчылары, адырлар аайы-биле яамыларның удуртукчулары болгаш Тываның гуманитарлыг болгаш дузалал социал-экономиктиг шинчилелдер институдунуң эртем ажылдакчылары киришкен.

  Экономика сайыды Дайынчы Ондарның ук хуралга демдеглээни болза: «Улусчу төлевилелдерни 2 угланыышкынга – бүдүрүлгениң болгаш бүдүрүлгеге хамаарышпас – деткиир бис. Бүдүрүлге угланыышкынынга үлетпүр, көдээ ажыл-агый, тудуг, садыг база туризм адырларынга кожууннарның (хоорайларның) экономиказын хөгжүдеринче угланган төлевилелдер хамааржыр. Бүдүрүлгеге хамаарышпас угланыышкынга автомобиль оруктарының септелгези, албан черлериниң материал-техниктиг баазазын экижидери, культура-массалыг ажыл-хемчеглер, черлик амытаннарны тудар черлерниң организациязы, аржааннар девискээрлериниң аштап-арыглаашкыны, чаагайжыдылгазы, чурттакчы чоннуң суг-биле хандылгазы кирип турар.

  Россияның өске регионнарында улусчу төлевилелдерни боттандырып турарының эки талаларын Төлевилелдер ажыл-чорудулгазын уштап-баштаар эргелел өөренип көргеш, хөйнүң кичээнгейинге бараалгаткан: парктарның болгаш дыштанылганың чаа девискээрлериниң (экологтуг кокпалар, ландшафт парктары), спортчу болгаш уруглар шөлчүгештериниң тудуу (биче архитектура хевирлери, волейбол база баскетбол, футбол шөлдери), социал төлевилелдер (өөредилге, уругларның хостуг үези), оруктар, чуртталга-коммунал ажыл-агыйы, транспорт (хөлге тургузар черлер), кудумчу чырыдылгазы, чадаг-терге оруктары, чадаг-терге тургузар черлер.

  Оон аңгыда, өске регионнарда хөй-ниитиниң бот-башкарылгазының девискээр органнары хөлчок хөгжээн болуп турар. Чаңгыс сөс-биле чугаалаарга, бот-башкарылганың девискээр органнарын чер-черлерге чурттакчылар боттары тургузуп ап турарлар. Олар тус девискээрлерге боттуң эгелээшкинин бодунга хүлээнип алгаш боттандырарлар. Ылаңгыя Новосибирск областа бот-башкарылганың девискээр органнары оккур хөгжүп турар. Бо хүннерде Новосибирск областың девискээринде бот-башкарылганың 715 девискээр органы ажылдап турар. Көдээ черлерде бот-башкарылганың шак мындыг девискээр органнары база чедиишкинниг хөгжүп турар.

  Хуралдың түңнели-биле эң эки улусчу төлевилел шилиириниң арга-хоргаларын тодараткан, өөредилге семинарларын планнаан. Дараазында чеди хонукта методиктиг дузаны чедирери-биле республиканың кожууннарында Төлевилелдер ажыл-чорудулгазын уштап-баштаар эргелелдерже үнүүшкүннер эгелээр. “Улусчу чөвүлел” төлевилел боттанып эгелей берген!

  #Улусчучөвүлел #Төлевилел #Экономикаяамызы #Дайынчыондар #ТАР 100чыл # Улусчу эгелээшкиннер чылы #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

  Реклама