Эмчи дузазын албайн турганы илерээн

  0
  0
  Эмчи дузазын албайн турганы илерээн

  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң неделя санында эртер аппарат хуралынга республиканың кадык камгалал сайыдының оралакчызы Алла Намдак сөс ап, хуралга олурушканнарның болгаш онлайн киржикчилерниң кичээнгейин тыныш аарыгларының баштайгы им-демдектери илереп кээри билек, эмнелге албан черлеринге баарының эргежок чугулазынче угландырганын @tmgnews17 дыңнадып тур. Covid-19-биле аарыг чавырылзажок, кедередип алган аарыгларның саны өскен. Ындыг чүүл чамдыкта өлүм-чидим-биле дооступ турар.

  – Эмнелгеде чыдар аарыг улустуң саны кижилерниң боттуң кадыкшылынга тоомча чогун херечилеп турар. Хонукта-ла коронавирустан аараан 12-ден 15 чаа таварылганы бүрүткеп турар. Амбулаторлуг эмнээшкинде кижилерниң саны чыда эмнедип турарлардан эвээш. Ол чүнү көргүзүп турарыл дээрге, улус боттуң кадыкшылынга кичээнгей чок, эмчи дузазын үе-шаанда херексевейн турарын чугаалап турар.

  Эмнелгелерде 112 кижи эмнээшкинни эртип турар, оларның 33 хуузу берге байдалдыг. Коронавирус аарыының шыпшык хүннеринде безин ындыг кижилерниң саны 12-ден 17 хуу ашпайн турган.
  Үш эр кижиниң өлгениниң чылдагаанын тодарадып кээрге, олар үе-шаанда эмчи дузазын албайн турганы илерээн. Когарааннарның эң улуг назылыы 81 харлыг, эң аныяа – 47 харлыг – деп Алла Намдак дыңнаткан.

  Реклама