0
  0

  Өвүр кожууннуң идепкейжи херээженнери бөлүк аайы-биле амыдыралга ажыктыг янзы-бүрү мастер-класстарны эрттирип турар. Хандагайты ортумак школазының »Кежээпейлер» бөлүү Шагаа байырлалының бир онзагай чеми – буузаны 10 аңгы хевирге кылырын эш-өөрүнге өөреткен. Ийи аңгы хевирге өөрээн бууза, ийис бууза, хүн, роза чечек, өг ышкаш дээш чаражын чүү дээр.

  Кежээпейлерниң хоочуну Людмила Куулар боттарының бөлүүн таныштырбышаан, Шагаа байырлалында өг-бүле бүрүзүнүң албан кылыр бир онзагай чеми бууза дээрзин чаагай чемни шүлүктей аарак алгап-мактаан.

  Бөлүктүң удуртукчузу Уран Дагба баштаан, чаңгыс аай чараш өңгүр хептиг кежээ кыстар чараш дүрзүлерлиг буузаларны кыска үе дургузунда шалыпкын кылыпканнар. Буузада кандыг-даа өске холуксаа чок: дырткан эътте тайга согуназы холаан, далганда дус, суг, чуурга ол-ла.

  Мастер-класска келген аалчыларны школаның директору Нонна Монгуш боова-боорзаа, ыт-кадындан кылган витаминниг шайы-биле уткуп хүлээп алган. Мастер-класстың төнчүзүнде шупту кылган чаагай буузаларын чигеш, «чемзиг холдуг», демниг, хөглүг, хүндүлээчел «Кежээпейлер» бөлүүнге четтиргенин илереткеш, тарап чанганнар.

  Реклама