0
  2

  Эрткен чылын «Өөредилге» национал төлевилелдиң ачызында туттунган Кызыл-Чыраа ортумак школазы чүгле Тес-Хем кожуунда эвес, бүгү республикада үлегерлиг өөредилге албан черлериниң бирээзи апарган. Амгы үениң дериг-херексели-биле дериттинген чаа школада башкылар коллективи болгаш өөреникчилер бедик көдүрлүүшкүннүг ажылдап, өөренип кирипкеннер.

  Шагааның бүдүү айында бүгү школа байырланчыг шинчи кирип, башкылар-даа, өөреникчилер-даа тыва национал идик-хевин кедип, Шагаага тураскааткан янзы-бүрү хемчеглерни эрттирип эгелээн. Башкылар коллективи «Найыралдың манчызы», «Буянныг боорзак» деп ачы-буян акцияларынга каттыжып демнии-биле манчы, боорзакты кылгаш, социал байдалы нарын өг-бүлелерге үлээн.

  Класстар аразынга «Тыва хевим чоргааралым» деп мөөрейни чарлаптарга, класс бүрүзү мөөрейге тиилээр дээш, чаңгыс аай тыва хептер даарадып алганнар. Ылаңгыя бирги классчылар эң-не идепкейлиг болган. Бирги классчыларның удуртукчу башкызы Сылдыс Донгак өөреникчилериниң ада-иелерин эвилелдеп тургаш, уругларга чырык ногаан өңнүг тыва аян киирген чаңгыс аай хептерни даарадып алганнар. Англи дыл башкызы Сылдыс Мергеновна «Көдээ суурнуң башкызы» программаның киржикчизи. Аныяк башкы чаа коллективинде ижигип, школаның бүгү хөй-ниити ажылдарында идепкейлиг киржип турар.

  Бүдүн ай дургузунда башкылар өөреникчилери-биле тыва улустуң оюннарын организастап келген. Аржыыл чажырар, кажык, даалы, тевек дээш өске-даа оюннарга уруглар күзелдии-биле киржип турарлар.

   

  Реклама