0
  0

  “Роскосмос”-туң чиңгине директору Дмитрий Рогозинниң чурттар аразында кады ажылдажылга талазы-биле оралакчызы Сергей Савельев российжи күрүне корпорациязының удуртулгазының мурнундан Американың национал аэрокосмиктиг агентилелиниң удуртулгазынга Марска боду шимчээр аппаратты чедиишкинниг хондурганы-биле байырны чедирип, шинчилел ажылдарынга чедиишкиннерни күзээн.

  “Персеваранс” деп космос аппарадын америк национал аэрокосмиктиг агентилел 2020 чылдың июль айның 30-ниң хүнүнде салып үндүрген. 7 ай ажыг үе дургузунда “Персеваранс” 400 миллион километр ажыг орукту ужуп эрткеш, 2021 чылдың февраль 18-те Марска чедиишкинниг хонупкан. Ооң канчаар болганын бүгү делегейге дорт эфирге америк национал аэрокосмиктиг агентилел көргүзүп турган.

  Космос аппарадының Марста хонган чери Езеро кратерте хем болгаш хөл хевирлиг девискээр. Америк эртемденнерниң санап турары-биле алырга, бир эвес Марска бистиң Черде ышкаш агаар-бойдус турган болза, ооң биологтуг артынчылары хөл хевирлиг черге артып каап болур. Марстта чүү барын көргүзер болгаш дааш-шимээнин тырттырар казар болгаш үттээр янзы-бүрү дериг-херекселдер-биле дериттинген “Персеваранс” аппарат Марска шинчилел ажылдарын чорудар. Ооң тырттырган чуруктары болгаш дааш-шимээни америк аэрокосмиктиг агентилелдиң башкарылга төвүнге Марстан 11 минута дургузунда кээп турар.

  “Персеваранс”-тың Марска хонган дораан тырттырган чуруу башкарылга төвүнге үр болбаанда чедип келген. Аппараттың бодунуң хөлегези, даштар чурукта эки көскү.

  Бо космос аппарадында салдынган программа ёзугаар шинчилел ажылдарын ол 5 чыл уламчылааш, 2026 чылда Черге ээп кээр ужурлуг.


  Реклама