0
  9

  Каң-оол Даваа: “Көргүзүпкү дег чүүлдеривис-ле хөй”

  ✍🏻Республиканың хоойлужудулга эрге-чагыргазының баштыңы Каң-оол Даваа бодунуң социал четкилерде арынында российжи чазактың делегациязының дугайында мынчаар бижип турар.

  – РФ-тиң Чазааның Даргазы Михаил Мишустин баштаан чазак делегациязының бисте келгени Тыва Республикага онза кичээнгейни база катап бадыткап турар. Аңаа көргүзүпкү дег чүүлдеривис-ле хөй: чаа школалар, уруглар садтары, эмнелге албан черлери, демир-бетон кылыглар заводу, туюлундан катап тургустунган объектилер.

  Тыва бойдустуң авырал-өршээлин манап олурбайн, бодунуң күжү-биле туттунуп, алдынып турар хемчеглерниң дээштиин херек кырында бадыткап турар. Ону Россияның экономиктиг хөгжүлде сайыды Максим Решетниковтуң хөгжүлдениң социал-экономиктиг бот-тускайлаң программазы соругдааны, планнаттынганы ёзугаар эки чоруп турар деп чугаалааны бадыткап турар.

  Ажылдың шак мындыг кол чүүлүн Россияның Чазаа болур чогууру-биле үнелээн. Улуг ужур-дузалыг объектилерге хамаарыштыр Тывага деткимче көргүстүнер. 300 сая ажыг рубльди дачалар суурунда бир школаны болгаш ийи уруглар садын ажыглалга кииреринге алыр. Федералдыг акша-хөреңгилерниң күсели-биле чаа терапия салбыры аар өртектиг дериг-херекселге чединер.

  Бо чылын-на бистиң аэропортувус делегей терминалын ажылдадып эгелээр. Ол болза Тыва Республиканың Баштыңының база ооң командазының боттуг ажыл-херектеринге болгаш чедип алган көргүзүглеринге бедик бүзүрел-дир.

  Реклама