0
  7

  «Тываның агроүлепүр комплекизиниң кол сорулгазы болза, эрткен чылын чедип алдынган чедиишкиннерни, көргүзүглерни кадагалап арттырары болур. Хүн бүрүзү бисти часкы тарылга түлүүнүң эгезинче шургудуп турар. Бистиң ажыл-агыйларывыс аңаа шудургу белеткелди эгелей бергеннер. Часкы тарылганы өй-шаанда, чогумчалыг үелерни ажыглап чорудары чугула дээрзин чыл санында сагындырып чугаалап турар бис. Бо чылын база ындыг болур» – деп, республиканың көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем сайыды Айдың Дун демдеглеп турар.

  Ооң сөс-домаандан алырга, 2021 чылда часкы-хову ажылдарынга күрүне деткимчезиниң хемчээли 57,8 сая рубль болур. Ол деткимчениң иштинде, шүүдел акшаларны эки шынарлыг үрезин бүдүрүлгезин, аңдарган черлерниң белеткелин болгаш мал чеми культураларының үрезиннерин садып алырын деткиири-биле үндүрүп бээр. Ажыл-ишке идиг бээр акшалар тараа культураларының болгаш ажык черде тараан ногааның өзүлдезин хандырарынга көрдүнген. Оон аңгыда, инвестиция деткимчезиниң иштинге 63,1 сая рубльди үндүрүп берген. Ук акша-төгерикти техниктиг дерилгеге чарыгдалдарның кезик-чамдыызын дуглаарынче база суггат ажылдарын шапкынчыдарынче углаар.

  Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының бо чылгы планнарының дугайында Айдың Дун мынчаар чугаалап турар:
  Баш буруңгааргы планнар ёзугаар алырга, тарылга шөлү, хөй чылдыг сиген шөлүн катай алырга, 58,4 муң га болур. Бо чылын чазын тарыыр тарааның планы – 49,3 муң га азы 2020 чылга көөрде 9 хуу улуг.

  Тарылга шөлдериниң баш буруңгааргы санаашкыннарындан алырга, тараа культураларынга – 14,8 муң га, мал чеминге – 31,6 муң га азы 13 хуу улгаттырары көрдүнген. Картофель болгаш ногаа культураларын олуртур тарылга шөлдерин 2,9 муң га азы 35 хуу улгаттырары планнаттынып турар.

  Реклама