0
  13

  Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы Каң-оол Даваа Россия Федерациязының Федералдыг Хуралының чанында Хоойлу бодарадыкчыларының Чөвүлелиниң президиумунуң хуралынга киришкен.

  Хуралды Күрүне Думазының Даргазының оралакчызы Ирина Яровая биле Федерация Чөвүлелиниң Даргазының бирги орлакчызы Андрей Яцкин олар эрттирген.

  Хуралдың хүн айтырыында бирги айтырыг ниити өөредилге адырынга Россия Федерациязының субъектилериниң күүсекчи эрге-чагырга органнарының сорулгалары болган. Школачыларга изиг чем-биле чемненилгени организастаары, ургларның чайгы дыштанылгазынга белеткел, өөредилге адырынга кадр политиказы, башкыларның чүъктешкизи дээн чижектиг темалар көдүрттүнген.

  Хуралдың үезинде уругларның көрүш база чем хуулдурар органнарының баксыраашкынынга айыылзыныышкынны илередип, ооң-биле холбаштыр кадыкшыдылга хемчеглерин күштелдирери эргежок чугула дээрзин демдеглээн.

  Россияның хоойлу бодарадыкчылары ийиги айтырыгга уругларга онкология дузазын көргүзериниң чаңгыс аай системазын организастаар айтырыгны чугаалажып көргеннер. Эмнээшкинниң мурнакчы арга-хоргаларын ажыглаары, аарыгны шын илередири, адыр аайы-биле эмнелге төптерин ажыдары, эмнээшкинниң ниити үре-түңнелдиин бедидери дээн чижектиг сорулгаларны буруңгаарладып демдеглээн. Ол ышкаш “Кадык камгалалы” национал төлевилелди калбартып, ооң тускай адыры кылдыр уруглар онкологиязын киирер деп саналды дыңнаткан.

  Айтырыглар сайгарылгазынга РФ-тиң чырыдыышкын сайыды Сергей Кравцов, кадык камгалалының сайыды Михаил Мурашко, Албан медицина камгалалы фондузунуң, Роскадыкшылхайгааралдың болгаш Росхереглелхайгааралдың төлээлери, Күрүне Думазының болгаш Федерация Чөвүлелиниң адыр аайы-биле комитеттериниң даргалары киришкен.

  Ол ышкаш Россияның хоойлу бодарадыкчыларының Чөвүлелиниң Президум хуралынга бүгү регионнарның хоойлужудулга органнарының төлээлери база киришкен.

  Хуралдың түңнелдери-биле Күрүне Думазының Даргазының оралакчызы Ирина Яровая чамдык санал-оналдарны дыңнаткан. Ол дээрге, онкоаарыглыг уругларны эмнээринге көрдүнген 10 референс төптү тургузары, “Кадык камгалалы” национал төлевилелче уруглар онкологиязын киирери, уруглар албан черлеринге аъш-чем садып алырының чурумунуң дугайында хоойлу төлевилелин белеткээри болгаш өске-даа айтырыглар-дыр.

  Кирген санал-оналдарның дөгеризин Россияның хоойлу бодарадыкчылары бир үн-биле деткээннер.

  Реклама