4907 өскүс уруг бүрүткел даңзызында турар

  0
  0

  Республиканың Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының сан-медээзи-биле алырга, Тывага өскүстерни чурттаар оран-сава-биле хандырарының программазы 2008 чылдан эгелеп ажылдап турар, 2013 чылга чедир ук бүрүн эргелерни тус чер бот-башкарылгазының органнары күүседип келген (2008 чылга чедир республикага өскүс уругларны чурттаар оран-сава-биле хандырарынга акша-хөреңги үндүрбейн турган).

  Уругларга чурттаар оран-саваны 5 чыл хуусаалыг социал керээ ёзугаар тускайжыттынган чуртталга фондузундан бээр. Ооң соонда ук бажың-балгатты ында чурттап турар кижиге быжыглаар.
  Кожавыста регионнар өскүс уругларга оран-саваны чуртталга бажың-балгадының ийиги рыногундан садып бээр практиканы ажыглап турар. А бистиң республикага хамаарыштыр алырга, кожууннарда чуртталга бажың-балгадының ийиги рыногу өскүс уругларга көрдүнген оран-саваның негелделеринге дүүшпейн турар.

  Бөгүн кандыг-даа четкилер улаваан 1 дөрбелчин метр чуртталга оран-савазының тудуунуң боттуг өртээ 58 муң рубль болуп турар, а улаан четкилери-биле катай санаар болза – 72,0 муң рубль.
  2021 чылдың январь 1-ниң байдалы-биле алырга, чурттаар оран-савага хереглелдиг 4 907 өскүс уруг бүрүткел даңзызында турар (өскүстер – 2 091, ада-иезиниң азыралы чок арткан уруглар – 2 816).

  Олардан 1224 кижи чурттаар оран-сава-биле хандырттынган, даңзы ёзугааар – 860 өскүс, суд шиитпири-биле – 364 кижи чуртталга шөлүн алган. Айыттынган хевирниң хамаатыларынга оран-саваны тыпсырын хүлээндирип турар ам-даа 317 суд шиитпири бар.

  Хүлээп алдынып турар шиитпилерниң ажык-чарлыын болдурар сорулга-биле, чурттаар оран-сава ап турар кижилерниң даңзызын бадылап турда “Кады бис” хөй-ниити регионалдыг организациязындан идепкейжи өскүс уругларны киириштирип турар. Шиитпирлерни дараазында үлүг-хуулуг хүлээп ап турар:
  – чурттаар оран-саваның 70 хуузун билдириишкин дужааган хүнүнден тура даңзыже киир бижиткен кижилер алыр;
  – 30 хуузун – суд шиитпири-биле.

  #Күш_ажыляамызы #Өскүсуруглар #Оран_сава #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

  Реклама