4929 кижи долу курсту эрткен

  0
  8
  4929 кижи долу курсту эрткен

  Тывада Covid-19-ка удур тарылга идепкейлии-биле чоруп турар. Бо бүгү үениң дургузунда 12172 туң вакцина келген, ооң иштинде Гам-Ковид-Вак дээр 1900 чаңгыс удааның вакциназы республиканың тарылга черлеринге дүүн чаа келген.

  Амгы үеде 9957 кижини тараан, оларның 1983-ү 60 хардан өрү назылыглар. Тарылганың долу курузун 4929 кижи эрткен.
  Тарылгаже бижидилгени бодунуң поликлиниказының улус бүрүткээр черинче долгааш азы Күрүне ачы-дузазының порталын дамчыштыр кылдыртып ап болур. Күрүне ачы-дузазының порталын дамчыштыр баш буруңгааргы бижидилгениң ачы-дузазын шупту 512 кижи алган.

  Коллективтиг иммунитетти хевирлээри-биле база Covid-19-туң чаа нептерелиниң айыылын чавылдырары-биле чурттакчы чоннуң 60 хуузун тарыдары чугула. Тывада ол дээрге 108 муң улуг кижи-дир.

  Вакцинаның айыыл чок чоруун клиниктиг арга-биле шынзыткан, тарылга соонда сыкырткан чер кезек када аарып, эът изип, чүстер ыстап болур. Тарылганың долу курузунуң соонда 21 хонуктуң дургузунда иммунитет хевирлеттинер. Ол үениң дургузунда халдавыр чыпшырып алырындан оваарнып чоруур болза эки. Тарылга соонда камгалал масказын эдилээрин уламчылаары эргежок чугула.

  Реклама