560 муңдан эвээш эвес анай, хураганны

  0
  4

  Тываның малчыннары бо чылын 560 муңдан эвээш эвес анай, хураганны онча-менди камгалап алыр сорулганы боттарының мурнунга салганнар. Кыштагларда коданнарда төрүүр шээр малдың оолдаашкыны февраль айның баштайгы хүннеринде эгелээш, март айның сөөлгү хүннеринде кидин түлүк апарган.

  Республиканың көдээ ажыл-агый яамызының сөөлгү медээлери-биле алырга, март айның ортаа үезинге чедир мал ажыл-агыйының шупту хевирлериниң коданнарында төрүүр хой-өшкүнүң 25-30 хуузу оолдапкан, 140 муң хире анай-хураган онча-менди доругуп турар.

  Мал оолдаашкыны түлүктээни-биле холбаштыр сакман ажылынга сумуларның чурттакчы чонунуң аразындан 2198 кижини сакман ажылынга хаара туткан.

  Төрээн хой-өшкүнү болгаш оларның чаш төлүн онча-менди доруктурарынга таарымчалыг байдалдар бар деп мал ажылының тускай эртемниглери болгаш удуртукчулар санап турар. Эрткен чылын белеткээн 82,8 муң тонна мал чеминиң 31 хуузу курлавырда бар. Мал чеминиң республика курлавырының чүгле 13 хуузун чарыгдаан, ынчангаш часкы үеде агаар-бойдустуң байдалы бергедей бээр болза, идегелдиг магадылал бар.

  Тес-Хем кожууннуң малчыннарының төрүүр шээр малының 18717 баш хирези азы 50 хуузу оолдапкан. Анай-хураганны ажаап-дежээринде кожууннуң шупту сумуларындан 40 сакманчы малчыннарга дузалажып ажылдап турар. Төрүттүнген анай-хураганның 85 хуузун азы 31708 башты онча-менди доруктуруп алырынга Тес-Хемниң малчыннары бүзүрелдиг. Оларның чамдыызы оон-даа хөйнү чидириг чокка доруктур азырап ап болур деп санап турарлар.

  Республиканың малчыннарының коданнарында чаш анай-хураганның адаанга чадар кургаг өдек, кадык доругарынга салдарлыг чымчак көк сиген, даш дус дээш немелде чемнер бар.

  Малдың чаш төлүнүң ижин-хырын аарыгларынга удур ажыглаар эмнерни малчыннар курлавырлап алган. Часкы үеде тыптып кээп болур аарыгларны эмнээр эм аймаа Тыва Республиканың ветеринария төвүнүң курлавырында четчир. Херек апарза, малчыннарга дузаны дүрген чедиреринге ветеринария албанының ажылдакчылары белен.

  Реклама