75 муң хире сайгарлыкчылар ажыглап болур

  0
  0

  Сайыттар кабинеди 2021 чылда РФ-тиң Чазааның курлавыр фондузундан бизнести деткиир чаа программага 7,8 млрд рубльди үндүрүп бээр дээрзин Россия Федерациязының Чазааның Даргазы Михаил Мишустин Сайыттар кабинединиң четвергте эрткен хуралынга демдеглээн.

  Михаил Мишустинниң чугаазындан алырга, сайгарлыкчы ажыл-чорудулганың шалың төлевири фондузун (ФОТ 3.0) катап тургузарынче угланган чаа чээлилээшкин программазын ажылдадып ккирериниң дугайында шиитпирни Россияның Президентизи Владимир Путин чүүлдүгзүнген болуп турар. «Бо деткимчениң ачызында сайгарлыкчылар чавыс ставкалыг – чылда 3 хуу – чээлини белени-биле ап болур апаарлар. Оон туржук, баштайгы алды айында хууларны-даа, өрениң кол түңүн-даа төлевес болур” деп, Михаил Мишустин чугаалаан.

  Ооң чугаазы-биле алырга, коронавирус нептерелинден оңгарлып чадап турар бизнеске, ооң иштинде ниити чемненилге черлеринге, культураның, спорттуң, оюн-тоглаа черлеринге болгаш өске-даа адырларынга катап тургустунуп алырынга чаа программа дузалаар.

  «Херек кырында ындыг дузаны 75 муң хире сайгарлыкчылар ажыглап болур» – деп, Россия Федерациязының Чазааның Даргазы немээн.

  Реклама