Аарыг уруг Москвада эмнелгеде

  0
  0

  Аар аараан уруунга дузалаарын республиканың чурттакчыларындан болгаш эрге-чагырга органнарындан дилеп, социал четкилерге дыңнадыгны Тываның чурттакчызы Саида Моңгуш үндүрген.

  Тываның кадык камгалал сайыдының бирги оралакчызы Алла Намдак аарыг уругга дуза дугайында тайылбыр дыңнадыгны социал четкилерде берген. Ооң дыңнадыы-биле алырга, амгы үеде 5 айлыг апарган чаш уруг төрүттүнүп кээрге-ле, ооң ижин-шөйүндүзү аарыг болганы билдинген.

  Чаш төлдү тындырар аппаратка кошкаш, республиканың №1 эмнелгезиниң уруглар хирургу эмчи шинчилеп көрген. Чаш төлдүң төрүттүнгени баштайгы хонукта-ла кезиишкин кылырынга эргежок чугула медицина белеткелдерин чоруткаш, уруглар эмнелгезиниң хирург эмчилери кезиишкинни кылган.

  Чаш төлге амгы үениң бедик технологияларының тускай медицина дузазын чедирери-биле Тываның Кадык камгалал яамызы халас квотаны үндүрүп берген. 2020 чылдың ноябрь айның 9-туң хүнүнде Перинаталдыг төптүң реаниматолог эмчизиниң үделгези-биле чаш төлдү ооң авазы-биле кады агаар транспортунга Москвага чедиргеш, Н. Ф. Филатов аттыг уругларның клиниктиг эмнелгезиниң торакалогия хирургиязының салбырынга аарыг чашты чыттырган.

  Аарыг уругну эмнелгеге чыттырып турган үеде ооң кадыкшылының байдалы ава кижиниң дыңнадыында айыткан тускай дериг-херекселдер ажыглаары албан херек эвес болган.

  Чаш төлдү эмнеп турар Москва эмчилери чаш төлдү эмнээринге кандыг эмнер херек дээр болдур ол эмнер-биле хандырарынга Тываның Кадык камгалал яамызы белен.

  Ие кижиниң дилээ-биле бичии уругга дузалап, республиканың сагыш човаачал чурттакчыларының бир хонук дургузунда чыгган акшазы аарыг чаштың эмнелгезин чорударынга болгаш ооң ада-иезиниң Москваже орук чарыгдалдарынга четчир болган.

  Реклама