Ачазындан шилчип келген ачы-буян

  0
  18

  Идепкейлиг хөй-ниитичи ат-сураа республикага эки билдингир башкы, социал камгалал ажылдакчызы Валентина Ондар улуг эвес пенсиязының чамдыызын ачы-буянныг ажыл-херектерге өргүп чоруур.

  Бодунуң төрелдериниң, таныыр кижилериниң уруг-дарыынга, берге байдалда ажы-төлге идик-хеп, өөредилге дериг-херекселдери садып берип, материалдыг дузаны чедире бээр чаңчылдыг.

  Ол чаңчыл авазы чок арткан ажы-төлүн чааскаан азырап өстүрген ачазындан, бичии шаанда таваржып чорааны бергелерден дамчып келген деп Валентина Тоорукаевна санаар. Дуңмаларын азырап өстүреринге ачазынга дузалажыр дээш, элээди уруг шаанда-ла бажың ажылын шуптузун кылып, мал-маганны азырап, хой-өшкүзүн, инектерни саап, аъш-чемни белеткеп өөрени берген. Ынчангаш ылаңгыя өскүс-чаңгыс уругларның амыдыралының бергезин бодунуң эъди-кежи-биле ол билир.

  Чүгле өскүс-чаңгыс ажы-төлге дузалажыр эвес, хөй-ниити ажыл-херектерге база пенсиязындан акша-төгерикти киириштирип келген. Спортчу маргылдааларның болгаш чогаадыкчы мөөрейлерниң тиилекчилерин шаңнаарынга, бичии спортчуларга идик-хеп садарынга бодунуң үлүүн бо-ла киире бээр. Чижээлээрге, эрткен чылын өскен-төрээн чурту Ак-Даш суурга көдээ клуб тударынга материалдыг дуза кылдыр айда пенсиязының чартыы хирезин салган. Бии-Хем кожуунга стадион тудуунга база акша-төгериин киирген.

  Мөзү-бүдүжүнден-не дузааргак, олут орбас, чыдын чытпас чаңныг, анаа олурар хөңнү чок, чиик-сергек болгаш “буурул эки турачыларның” ажыл-херээнге идепкейлиг киржип чоруур.

  Хөгжүмге салым-чаяанныг, балалайкага кончуг эки ойнаар болгаш, бодунуң организастап тургусканы “Хөгжүмчү” деп бот-тывынгыр артистер ансамбли-биле ачы-буян концерттерин Кызыл хоорайның болгаш кожууннарның социал камгалал черлеринге көргүзүп, ында чурттап турар кижилерниң сагыш-сеткилинге омакшылды немеп турар.

  Реклама