“Ачы-буянның дээрбээ” фонд

  0
  0

  Россияның Президентизи Владимир Путинниң Чарлыы-биле 2021 чылдың эгезинде “Ачы-буянның дээрбээ” фонду тургустунган. Бо фондунуң кол сорулгазы – эң аар болгаш ховар аарыглардан аараан уругларга дуза болгаш оларны камгалаары.

  “Ачы-буянның дээрбээ” фондунуң башкарыкчы чөвүлели Москвага чыылган. Башкарыкчы чөвүлелдиң удуртукчузу уруглар хоспизин Россияга эң-не баштай тургускан протоиерей Александр Ткаченко. «Амгы үеде кол сорулга – юридиктиг эрге-байдалды хоойлу-дүрүм ёзугаар бүрүткедип, президентиниң фондунуң мурнунга тургускан сорулгаларын күүседир аргаларын тодарадыры” – деп, фондунуң башкарыкчы чөвүлелиниң баштайгы хуралының үезинде ол чугаалаан.

  “Ачы-буянның дээрбээ” фондунуң акша-хөреңгизи чылда 5 сая рубльден хөй орулганы ажылдап ап турар хууда хамаатыларның күрүнге киирген үндүрүгнүң акшазындан тургустунар. Чижек санаашкыннар-биле алырга, ол үндүрүгнүң түңү бир чылда 60 миллиард рубль болур. Аар аарыглыг уругларны эмнээринге херек ховар болгаш аар өртектиг эмнерни садып бээринге ол акша-хөреңгини колдуунда чарыгдаар. Амгы үеде “Ачы-буянның дээрбээ” фондунуң эң-не кол сорулгазы – Россияда бүдүрүп үндүрбейн турар, ол ышкаш бүрүткеттинмээн, ховар болгаш аар аарыглардан аараан уругларны эмнээринге хүннүң ажыглаар эмнерни садып алыры.

  Ол сорулганы күүседиринге Россияның эрге-чагырга органнарының талазындан кандыг-даа бюрократтыг шаптараазыннар турбас ужурлуг, фондуну тургузар дугайында Чарлыкка Президент Владимир Путин боду адын салган болгай деп “Ачы-буянның дээрбээ”-ниң башкарыкчы бөлүүнүң кежигүннери идегеп турар.

  Ховар болгаш аар аарыглардан аараан уругларны эмнээринге эң-не чугула эмнерниң даңзызын тургузуп эгелээн. Баштайгы дээрезинде даңзыже 41 эмнер кирген. Оларны 4 муң уругларны эмнээринге, 11 муң уругларның кадыкшылын экижидеринге ажыглаар. Бо даңзыга баштай кирген эмнерге өске ховар болгаш аар өртектиг эмнер немежип болур.

  “Херек эмнерни шуптузун бо дораан даштыкы чурттардан садып алырының аргазы амгы үеде чок. Ону канчаар садып алырының чурумун российжи хоойлужудулгага база тодарадыр болгаш быжыглаар апаар” – деп, “Ачы-буянның дээрбээ” фондунуң башкарыкчы чөвүлелиниң кежигүнү, Москвада хөй улганыышкынныг ажыл-чорудулгалыг паллиативтиг дуза төвүнүң удуртукчузу Нюта Федермессер демдеглээн.

  “Ачы-буянның дээрбээ” фондуну Президент Владимир Путинниң тургусканы безин Россияда бүдүрбейн турар болгаш бүрүткеттинмээн эмнер садып алырының айтырыын үзе шиитпирлеп шыдавас, күрүнеден дыка улуг хемчээлдиг акша дузазы эргежок чугула деп эксперттер санап турар.

   

  Реклама