Ачы-буянның кичээли

  0
  1

  Улусчу чаагай чаңчыл-биле алырга, ажыктыг болгаш ачы-буянныг чорук кижиниң сагыш-сеткилин арыглаар, бүдүн чыл дургузунда сорук киирер эки күчү-күштү сөңнээр дээр.

  Тожу кожууннуң Төлээлекчилер хуралының депутады, «Чаңгыс демниг Россия» партияның кежигүнү Наталья Грек школада класс удуртукчузу. Ол бодунуң клазының өөреникчилерин “Ачы-буянның манчызы” деп акцияга киириштирери-биле бажыңынче чалаан. Ооң уруу Ольга Тоора-Хем суурнуң школазында эге класстар башкызы, авазының саналынга каттышкан.

  Эп-найыралдыг, омак-хөглүг компаниязы-биле картофельдиг болгаш эъттиг 500 хире вареникти тудуп кылган. Чаагай чеминиң бир кезиин уруглар боттары чиггеш, артканын доңуруп каар дээш, Миша Бакановтуң бажыңынга чедирип каан. Доңуруп каан варениктерин бичии уруглар Өг-бүлеге болгаш уругларга социал дуза чедирер төвүнге дамчыдып бээр деп шиитпирлээн.

  Ак сеткилинден ындыг бөдүүн чижек-биле ачы-дуза чедирерге, чаагай белек чемни чооглап чигген кижилерге-даа, ол бичии уругларга-даа буян болур. Ачы-буянның кичээлин уруглар бүгү назынында сактып алырлар.

   

   

  Реклама