Ада-ие-биле харылзаазын чидирбезин дээш…

  0
  1
  “Авам, ачам номчуп турлар” деп төлевилелдиң ийиги чадазының боттанылгазының иштинге киржикчилерниң – хоругдаттырган ада-иелерниң видеобижидилгелериниң монтажы эгелээнин @tmgnews17 дыңнадып тур.

  Тываның А.С. Пушкин аттыг Национал библиотеказы Россияның Кеземче күүселдезин чорудар федералдыг албанының ТР-де эргелелиниң хоругдал чериниң ажылдакчылары-биле кады “Авам, ачам номчуп турлар” деп төлевилелди ажылдап кылгаш, Россияның Президентизиниң грантылар фондузунуң тиилекчилериниң бирээзи болганнар.

  Эрткен чылдың апрельде эгелээн төлевилелдиң сорулгазы болза, ниитилелче катап кирип турар байдалдарда хоругдаттырган кижилерниң ада-ие эргелерин боттандырарынга деткимче болуп турар.

  Төлевилелдиң иштинге хоругдаттырган ада-иелер уругларынга орус болгаш тыва чогаалчыларның чогаалдарын – тоолдарны, басняларны, чечен чугааларны, шүлүктерни болгаш шүлүглелдерни номчуурлар.
  Тырттырган видеоматериалдарны төлевилелдиң киржикчилериниң ажы-төлүнга көргүзер. Шак ынчалдыр, киржикчилерниң ажы-төлү ада-иези-биле харылзаазын чидирбезинден аңгыда, номчулга культуразы-биле холбажырлар.

  Төлевилелди тос айның дургузунда боттандырганының дургузунда чээрби беш киржикчини – дөрт эр кижини база чээрби бир херээженни организакчылар аңаа киириштиргеннер. Ооң соонда “Номчуурунуң чуруму”, “Ыыткыр номчулганың дүрүмнери” деп тускай капсырылгаларның ажыглалы-биле библиотеканың ажылдакчылары киржикчилерни уран номчулганың техниказынга, ыыткыр номчулгага өөреткеннер.

  Киржикчилерниң хөйнүң мурнунга коргуп, сүрээделин болдурбазы-биле хоругдал чериниң психологтуг албанының ажылдакчылары кичээлдерни чорутканнар.

  «Ажылдап кылдынган видеобижидилгелерни USB-флэш-карталарга хоолгалаар» – деп, Тыва Республиканың А.С. Пушкин аттыг Национал библиотеказының социал-экономиктиг литература салбырының эргелекчизи Радмила Оюн чугаалап турар.

  Оон аңгыда төлевилелдиң организакчылары хоругдаттырганнар биле-даа, ажылдакчылар-биле-даа янзы-бүрү лиетературлуг, чогаадыкчы болгаш төөгү кежээлерин эрттирип, ынаар уран чүүлдүң болгаш культураның ат-сураглыг ажылдакчыларын, Ада-чурттуң Улуг дайынының, ында-мында хажыызында дайыннарның болгаш дайын чөрүлдээлериниң хоочуннарын чалап турарлар.
  Реклама