Адарганның малчыннарында

  0
  5
  Адарганның малчыннарында

  Өвүр кожууннуң Саглы сумузунда “Адарган” муниципалдыг унитарлыг бүдүрүлге чүгле кожуунда эвес, а республикада эки мал ажыл-агыйлыг бүдүрүлгелерниң бирээзи.

  “Адарган” МУБ чүгле мал-маган азырап өстүрүп, ооң баш санын көвүдедип, эът, дүк дээш өске-даа продукция бүдүрүп үндүрүп турар бүдүрүлге эвес, ооң ажылының кол угланыышкыннарының бирээзи – тус черниң агаар-бойдузунуң кадыг-берге байдалынга күш-шыдалдыг кылдыр өзүп шыдаар, эъткир, сүткүр болгаш дүккүр тыва уксаалыг малды азырап өстүрери, ооң шынарын улам экижидери.

  Чолдак калбак кудуруктуг тыва хойну болгаш сарлыкты азырап өстүрер уксаажыдылга чергелиг бүдүрүлге деп эрге-байдалды “Адарган” МУБ чедип алгаш, чедиишкинниг ажыл-херээ-биле бадыткап чоруур. Республиканың мал ажыл-агыйлыглары оон тыва уксааның хойларын болгаш сарлыктарын садып ап турар.

  Малчынарның мурнунга бо чылын ниитизи-биле 500 ажыг муң баштан эвээш эвес анай-хураганны онча-менди ажаап алыр сорулга салдынган. Бо сорулганы күүседиринге «Адарганның» малчыннары боттарының көскү үлүүн киирери чугаажок.

  ТР-ниң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының медээзи-биле алырга, амгы үеде ажыл-агыйның сарлыкчыларының коданнарында ниитизи-биле 690 баш сарлык бар. Оларның 332-зи кыс сарлык. Мал оолдап эгелээн, бо хүнде 26 бызаа немешкен.

  «Адарган» муниципалдыг унитарлыг бүдүрүлгеде ниитизи-биле беш муң ажыг хой бар. Төрүүр үш муң ажыг хой алды коданнарда. Мал март айның ортаа үезинде төрүп эгелээн. Айның төнчүзүнге чедир 1739 хураганны малчыннар онча-менди доруктуруп алган.

  Апрель айның эгези хойларның төрүүрүнүң кидин түлүк үези, ынчангаштың малчыннарга дузалажып, Саглы сумунуң школачылары сакманчылап ажылдап чедип келген. Часкы дыштанылга үезинде малчыннарның боттарының өөреникчи ажы-төлү база ада-иезинге дузалажып турар.

  «Адарган» муниципалдыг унитарлыг бүдүрүлгениң дуржулгалыг сарлыкчызы Адыг-оол Соскут, хойжулар Буян биле Ульяна Дамдыннар, Чинге-Тараа Донгак дээш Саглының өске-даа малчыннары мал-маганын хүр-менди кыш ажырган, ынчангаш шыырак күш-шыдалдыг малының оолдары эки деңгелдиг төрүттүнер, часкы чылыг хүннерде онча-менди доругарынга олар бүзүрелдиг.

   

  Реклама