Афган дайынының хоочуннары-биле ужуражылга

  0
  1
  Афган дайынының хоочуннары-биле ужуражылга

  Тываның аныяктарының ада-чуртчу кижизидилгезинге интернационалчы шериглер үлүг-хуузун киирип чоруур.

  Афганистандан шериглерни үдүргенинден бээр 32 чылынга тураскааткан хемчеглерни бүгү республикада эрттирип турар. Ада-чурт камгалакчыларының дугайында темалыг ужуражылгаларга дайынчы чөрүлдээлер болгаш болуушкуннарның хоочуннары киржип турар.

  Ада-чурттунга хүлээлгези, ат-алдары, төлептиг чоруу, патриотчу кижизидилге деп билиишкиннер, интернационалчы шериглерниң эрес-дидим маадырлыг чоруктарының дугайында өзүп олурар салгалдарга чугаалап бергеннер.

  Тываның К.И. Чуковский аттыг уруглар библиотеказынга «Афганистан: ол дүүн чаа болган» деп аттыг ужуражылгага Афган дайынының хоочуну, ТР-ниң Дээди Хуралының депутады Эрес Хуурак өске эш-өөрү-биле кады киришкен.

  Дайынның кадыг-бергелерин, чидириглерин, шериг кампаниязының төөгүлүг барымдааларын уруглар хоочуннардан дыңнап билип алган. Өзүп орар салгалдар темалыг уран-чечен фильмнер болгаш литература-биле таныжып, шериг албанынга белеткенириниң дугайында айтырыгларны салып, харыызын дыңнап алган соонда, аалчыларга ада-чуртчу шүлүктерни бараалгаткан.

  Кызыл кожуунда «Эврика» немелде өөредилге төвү буруглар-биле онлайн ужуражылганы эрттирген. Афган дайынының хоочуну Эрес Хуурак биле Соңгу Кавказка болган дайынчы болуушкуннарың киржикчизи, тускай кезектерниң хоочуну Хеймер-оол Тейнин дорт эфирге боттарының амыдыралының допчу-намдарын, шериг албанын эрттирип турган чаңгыс чер-чурттугларының маадырлыг чоруун, амы-тынын харам чокка берип, эрес-дидимин көргүскенин чугаалап бергеннер.

  Бичиизинден тура хүн чурумун сагып, эки өөренирин, салым-чолун, келир үезин шериг албаны-биле доңнаар дизе, кадык чаагай амыдыралдың чурумун сагыыр дээрзин олар аныяктарга сүмелээн.

  Реклама