Аграрлыг бүдүрүлгелерге ажылдаар кадрлар

  0
  2
  Аграрлыг бүдүрүлгелерге ажылдаар кадрлар

  ТывКУ-нуң башкылары көдээ ажыл-агыйын хөгжүдер чугула айтырыгларны сайгарып чугаалашкан.

  Көдээ ажыл-агый талазы-биле өөредилгени таарыштыр уштап-баштаар чөвүлелдиң ээлчеглиг хуралы Тываның көдээ ажыл-агый техникумунга болуп эрткен. ТывКУ-нуң көдээ ажыл-агый факультединиң башкылары хуралга киришкен. ТР-ниң Көдээ көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем сайыдының оралакчызы Аян Монгуш ортумак тускай болгаш дээди өөредилге черлериниң студентилеринге бүдүрүлге практиказын эрттирер өөредилге ажыл-агыйны тургузары чугула дээрзин чугаалаан.

  Көдээ ажыл-агый яамызының чагыы-биле студентилер төрүлде кампаниязының болгаш сезоннуг ажылдар үезинде практиканы көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелеринге болгаш уксаалыг мал ажыл-агыйларынга эрттирер.

  Агроүлетпүр комплекизиниң доозукчу-специалистериниң ажылга тургузар талазы-биле берге айтырыгларны база сайгарып чугаалашкан. Аргоүлептүр адырының доозукчуларының бо сөөлгү чылдарда ажылга киирген сайгарылгазын кылгаш, көдээ ажыл-агый хөгждүдер стратегтиг угланыышкынны барымдаалап, херектиг кадрларны баш бурунгаар илередир деп шиитпирни хүлээп алган.

  ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызының төлээзи Олимпия Ондар бо айтырыгларны шиитпирлээринге хамаарыштыр ук албан чери демнежип дузалажыр дээрзин бадыткап чугаалаан. Ол ышкаш республиканың агроүлетпүр комплекизиниң V кадрлар шуулганы апрель эгезинде болур деп шиитпирлээн.

  «Эгелеп чоруур арат» делегей чергелиг бизнес-оюннуң регионалдыг чадазын организастап эрттирер. Ол аңгы-аңгы угланыышкынныг, элээн каш чадалыг эртер дээрзин ТывКУ-нуң студентилериниң бизнес-инкубаторунуң удуртукчузу, Россияның көдээ черниң аныяктар эвилелиниң Тывада регионалдыг салбырының даргазы Ольга Бондаренко илеткээн.

  Көдээ ажыл-агыйның өөредилге талазы-биле киржир улустарның аразындан организастыг комиссияны хевирлеп тургускан.
  ТывКУ-нуң студентилерниң конференциязы апрельде болур. Студентилерге болгаш ортумак профессионалдыг өөредилге алба черлериниң сургуулдарынга, школачыларга аңгы-аңгы секцияларны тургузар. Олар боттарының эртем болгаш чогаадыкчы ажылдарын көргүзүп болур дээрзин көдээ ажыл-агый факультединиң деканы Мария Донгак чугаалаан.

  Ол ышкаш Тываның көдээ ажыл-агый техникумунга дыка хөй чылдар дургузунда болуп турган Агрофестивальды катап эрттирип эгелээр деп шиитпирни хүлээп алган. 2021 чылда ону ТР-ниң Аграрлыг лицейи эрттирер болган.

  Көдээ ажыл-агый талазы-биле өөредилгени таарыштыр уштап-баштаар чөвүлелдиң ээлчеглиг хуралы дараазыда март айда ТывКУ-нуң көдээ ажыл-агый факультединге болур.

  Реклама