«Агростартап» грантының ачызында

  0
  8
  «Агростартап» грантының ачызында

  Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының дыңнадыы-биле алырга, Бай-Тайга кожууннуң ишчилериниң эгелээшкини болгаш алган грантызы «Тараа» биле «Арбай» деп ийи көдээ ажыл-агый хереглел кооперативтерин ажыдар арганы берген.

  Ийи көдээ ажыл-агый бүдүрүлгезинде он хире кижи ажылдап, кол нуруузунда ногаа аймаан, тараа культураларын өстүрүп, мал чемин белеткеп турар. 2019 чылда-ла олар грант алырынга документилерни дужаарынче белеткенип эгелээннер.

  «Арбай» көдээ ажыл-агый хереглел кооперативиниң төлээзи Эрес Салчак көдээ ишти кара чажындан билир. Ооң кырган-авазы болгаш кырган-ачазы Тываның көдээ ажыл-агыйының алдарлыг ажылдакчылары. Ынчангаш чажындан-на ол картофельди, ногааны, суланы, кызыл-тасты болгаш арбайны канчааар өстүрерин билир. Сөөлүнде барып, дыка хөй чылдарның дургузунда трактористеп ажылдап чорааан. Ам Эрести чаңгыс чер-чурттуглары «Арбай» кооперативтиң даргазынга соңгуп алганнар.

  – Көдээ ажыл-агый кооперативин тургузуп алзыңза, күрүне дузалаар деп чүүлдү билип алгаш, чаңгыс үзелдиг эш-өөрүмнү эвилелдеп алдым. Шупту 5-7 хире кижи бис. Дөгеревис чыглып алгаш, грантылар бээр конкурска киржири-биле Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызынга чагыгны киирдивис. Бистиң төлевилеливис тиилекчилерниң одуруунче кирген – деп, Эрес Салчак чугаалап турар.

  Докпак Кежик – «Тараа» көдээ ажыл-агый хереглел кооперативиниң кежигүнү. Ол «Бай-Тал» совхозка малчын өг-бүлеге төрүттүнген, Тываның күрүне университединиң “Зооинженерия” мергежилин дооскан. Малчыннарның оглу болгаш хойжунуң берге ижи-биле хөлчок эки таныш. Үе-шагның бергелеринге торулбайн, эштери ышкаш, ногаа аймаан, тараа культураларын өстүрүп эгелээн.

  «Тараа» биле «Арбай» көдээ ажыл-агый хереглел кооперативтери 9 сая рубль хире ниити түңнүг грант акша-хөреңгилерин алган, ооң 10 хуузу грант алыкчыларының боттуң кокшулу. Күрүнеден алган акшазынга көдээ ажыл-агыйның чаа техниказын садып алган.

  «Агростартап» грантының ачызында Бай-Тайга кожуунда “Беларус” марканың үш чаа трактору, ийи дырбааш, андазын, сиген кезер херексел, дүрүглүг сиген бөлер дериг, далбый көстүп келген, шуптузу хову ажылдарынга эргежок чугула чүүлдер. Бо тарылга үезинде механизаторлар чаа техникага ажылдап эгелээр болгаш часкы-хову ажылдарын четтикпейн манап турарын хамаарышкан яамы медээлеп турар.

  Реклама