Агымга алыспаңар

    0
    0

    Январь 23-те Тывага болур митингиге назы четпээннер киришсин дээн дыңнадыглар социал четкилерде тарай берген. Доп-дораан хорадаан ада-иелер аңаа харыылап эгелээн. Олар чөпшээрел чок акцияга ажы-төлүн киириштирбезин дилеп бижээн. Ада-иелерге хөй-ниитижилер база каттыжыпкан. Олар социал четкилерниң администраторларындан келир үеде психологтуг бергелерге чедирип болур буураашкынныг салдарлардан уругларны камгалаарын кыйгырганын @tmgnews17 дыңнадып тур.

    Россия Федерациязының өөредилгезиниң хүндүлүг ажылдакчызы, Тыва АССР-ниң алдарлыг башкызы Чечек Олеговна Сундуй бо чүүлге бодунуң бодалын илереткен: «Халаптыг аарыг төнмээнде, кыштың чыкылама соогунда, ада-ие боттарының ажы-төлүн хайгаарап, карактап, кайдазын сонуургап, чуртталгазынга киржилгелиг дээрзинге бүзүреп тур мен. Улустуң агымынга алыспайн, хууда быжыг туруштуг болур болза эки. Янзы-бүрү чалгыгларга алыспазын күзедим. Эргим ада-иелер, уруг-дарыыңарга кичээнгейлиг болуңар!»

    Реклама