Айтырыгларны сайгарып көргеш, күүселдеге алыр

  0
  10

  Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг-биле эрткен “дорт чугаага” 500 ажыг айтырыглар, дыңнадыглар болгаш санал-оналдар кирген. Эфирже үнмээн айтырыгларны база ажылдап кылыр болгаш сайгарып көөр.

  – Харылзааның аңгы-аңгы дөстерин таварыштыр 500 ажыг айтырыглар болгаш санал-оналдар кирген дээрзин эфир бетинде меңээ дыңнаткан. Ол ышкаш дорт эфирниң үезинде база телефон дамчыштыр айтырыглар кээп турду. Регион эргелеп-башкарылгазының төвү дыңнадыгларның хүлээп алыышкынын база уламчылап турган.

  Дорт эфирниң үезиниң кызыы болганы-биле айтырыгларның дөгерезинге харыылаары болдунмас болбайн аан. Ынчалза-даа оларның чаңгызы-даа харыы чок артпас дээрзин аазап тур мен. Оларны сайгарып көргеш, күүселдеге алыр. Оон туржук, келир чылдан эгелеп удур-дедир харылзааның мындыг хемчээли бүдүн команданың аңгы-аңгы деңнелдеринге доктаамал байдалдыг апаар. Баштыңның орлакчылары, сайыттар, тус-тус черлерниң чагырыкчылары улус-чон-биле “дорт чугааны” чорудар ужурлуг – деп, Владислав Ховалыг бодунуң блогунга бижээн.

  Тываның Баштыңы салган айтырыглары дээш хамаатыларга өөрүп четтиргенин илередип, айтырыгларның барык хөй нуруузу шынап-ла дыка чидиг болгаш нарын болган дээрзин демдеглээн. Бо болза Тываның Баштыңының чаңгыс чер-чурттуглары-биле ийиги “дорт чугаазы” болган, Баштайгызы бо чылдың август айда болуп эрткенин сагындыраал.

  Реклама