Ак-көк Сүт-Хөлге интернационалчы байырлал

  0
  2

  Күштүг ССРЭ буступ дүшкенден бээр Сүт-Хөл кожууннуң девискээринге болуп көрбээн болуушкун эрткен дыштаныр хүннерде болуп эрткен деп чугаалап болур.

  Россиядан Тываже соңгу чүкте хаалга деп Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң адааны Бии-Хем кожууннуң Туран хоорайда Марк Оюн аттыг культура болгаш дыштанылга төвүнүң ажылдакчылары, төптүң идепкейжилери, уран чүүлге кайгамчыктыг салым-чаяанныглары Сүт-Хөл кожууннуң төвү Суг-Аксы суурга аалдап чедип, Бүгү делегейниң херээженнер хүнү болгаш орус омактыг чоннуң кышты үдээриниң Масленица байырлалын катай хаара демдеглеп эрттиргеннер.

  Бии-хемчилерни Сүт-Хөлге Бии-Хем кожуун чагыргазының аныяктар херектериниң, культура болгаш спорт килдизиниң даргазы Ф.А. Анганзоров баштап четкен. Хүндүлүг аалчыларны Сүт-Хөлче ажар бедик арт кырынга, аккыр ак кадактарны тутсуп, агын-көгүн сөңнеп, уткуп алганнар.

  Сүт-Хөлдүң төвү Суг-Аксы суурга Март сес болгаш Масленица байырлалының үезинде тыва болгаш орус ырлар чаңгыланып, орус база тыва танцыларга самчылар хииктелдир бөөлденип, каткы-хөг чайтыңайнып, кончуг солун интернационалчы байырлал ак-көк Сүт-Хөлге хөлбеңейнип турган.

  Байырлалдың столдарынга тыва болгаш орус улустарның аъш-чемин делгепкен. Сүт-хөлчүлер бии-хемчилерниң столунда орус улустуң блины, пирогтар, ватрушкалар дээш өске-даа национал аъш-чемин амданнанып амзап, хөйү-биле садып ап алганнар. Сонуургааны орус национал аъш-чемни канчаар белеткээрин билип алыксаан кижилерге бии-хемчилер билдингири-биле тайылбырлап берип турган.

  Масленицага чыылган кижилерниң хөйүнден бо байырлалга Сүт-Хөлдүң шупту чурттакчы чону чыылган ышкаш кыннып турган.
  Сүт-Хөл биле Бии-Хем кожууннарның уран чүүл ажылдакчыларының кады көргүскен концерттин чыылган чон дыка сонуургаан.

  Аалчылар сүт-хөлчүлерни Бии-Хемче чалап, ийи кожууннуң аразынга эп-найыралды, кады ажылдажылганы улам быжыктырарынче кыйгырганнар. Чалалганы сүт-хөлчүлер улуг өөрүшкү-биле хүлээп алгаш, оларның кожуунунга Масленица байырлалының болуп эрткени Тываның хөй национал чоннарының аразында быжыг эп-найыралының херечизи-дир деп демдеглээннер.

  Реклама